16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs

Waarom kiezen we voor inclusie? Wat begrijpen we onder inclusie? En hoe realiseren we het? Je ontdekt het op onze online trainingsvoormiddagen die Unia organiseert in kader van Het Europese project IE+.

  16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs
  16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs

  De trainingsdag die oorspronkelijk gepland was voor 27 april en werd verplaatst naar 6 oktober, wordt vervangen door een volledig online programma.

  Praktisch

  • Hoe? Je kan het online programma volgen via Microsoft Teams.
  • Voor wie? Onderwijsactoren die instaan voor het uitwerken van de klasorganisatie, het schoolbeleid en -organisatie en het onderwijsbeleid. 
  • Inschrijven? Je kan inschrijven door dit formulier in te vullen. 

  Deelname aan de trainingsvoormiddagen is gratis.

  16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs

  Vooraf

  Na inschrijving ontvangen de deelnemers een mail met de link naar drie korte video’s. We vragen deze video’s zeker te hebben bekeken voor de gekozen trainingsvoormiddag (zie hieronder) van start gaat.

  • Inclusief onderwijs als mensenrecht - Prof. Dr. Kurt Willems (KU Leuven)
  • Socio-ecologische benadering van handicap - Prof. Dr. Elisabeth De Schauwer (UGent)
  • Getuigenis van een leerling over zijn inclusief onderwijstraject - Wout Hertens (Visitatie Gent)
  16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs
  16, 20 en 23 november: Trainingsvoormiddagen Inclusief Onderwijs

  Keuze uit drie trainingsvoormiddagen

  Deelnemers kiezen één of meer online trainingsvoormiddagen. 

  Algemeen programma

  • 9u30-10u40: Keuze uit één van twee inspiratietafels (max. 12 deelnemers per inspiratietafel) - zie de inspiratietafels per trainingsvoormiddag hieronder 
  • 10u40-11u: Pauze 
  • 11u-12u10: Workshop: de deelnemers aan de beide inspiratietafels overleggen samen rond mogelijke pistes om aan de slag te gaan met de aangereikte ideeën (max. 20 deelnemers) - zie de workshop per trainingsvoormiddag hieronder

  16 november 

  Inspiratietafel 1: Inclusieve klaspraktijk - Annet De Vroey (UCLL) - VOLZET

  In hoeverre vraagt de aanwezigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een andere aanpak van de leerkracht? Hoe kan effectief onderwijs een basis zijn voor een inclusieve klaspraktijk? Hoe kunnen leerkrachten hierin meer inzicht verwerven? 

  Inspiratietafel 2: Vaststellingen en aanbevelingen evaluatiecommissie ondersteuningsmodel - Sofie Lambrechts en Hugo Van de Veire (beiden lid van de evaluatiecommissie)

  Hoe zit dat met de geboden ondersteuning? En hoe kunnen we de ondersteuning beter organiseren? De evaluatiecommissie maakte een stand van zaken op en rapporteerde hierover. Deze inspiratietafel geeft inzicht in de vaststellingen en maakt je wegwijs in de aanbevelingen. 

  Workshop onder begeleiding

  In welke mate biedt effectief onderwijs een antwoord op de uitdagingen die zich stellen? Waar kan extra ondersteuning zinvol zijn? Hoe kan ik beter formuleren waar ik als leerkracht wil in ondersteund worden of waar de leerling ondersteuning nodig heeft? Op welke manier kan ook de expertise van de ouders daarbij betrokken worden worden? Hoe kan de ondersteuning best georganiseerd worden om zo effectief mogelijk te zijn? Hoe kan de ondersteuning ingebed worden in de bestaande overlegstructuur van de school? Hoe kunnen kennis en ervaring op school gedeeld worden? Hoe kan een kader gecreëerd worden waarbinnen scholen flexibel kunnen omgaan met de uitdagingen die inclusief onderwijs stelt? Hoe kunnen de beschikbare middelen best worden ingezet?

  20 november 

  Inspiratietafel 1: School zonder straf - Wim Hanssens (Don Bosco Groenveld)

  Vroeger een school waar verbale en fysieke agressie dagelijkse kost was, nu een plek waar leerlingen én leerkrachten zich veilig voelen. Wim Hanssens en zijn team van Don Bosco Groenveld maakten de switch naar een school zonder sancties. Mét een effectieve aanpak van gedrag. 

  Inspiratietafel 2: Inclusieve schoolvisie en -organisatie - Beno Schraepen (AP Hogeschool) - VOLZET

  Hoe kunnen scholen zorgen voor meer gedragenheid voor inclusie en inclusie zichtbaar opnemen in hun schoolvisie? Op welke manier kunnen ze zich beter organiseren om in te spelen op de uitdagingen die inclusief onderwijs stelt? Welke mogelijkheden bieden co-teaching, peer-support, flexibele leerwegen, … hierbij? 

  Workshop onder begeleiding

  Welke maatregelen neem je als schooldirecteur om tot een gedragen visie op inclusie te komen? Hoe betrek je daar de verschillende actoren bij? Hoe faciliteer je een toegankelijke leeromgeving? Welke maatregelen neem je om de uitwisseling van kennis en ervaringen te vergemakkelijken? Hoe zorg je voor een groter draagvlak voor inclusie bij je personeel? Hoe organiseer je een schoolomgeving waarbinnen je leerkrachten ruimte krijgen om op een inclusieve manier te werken? 

  23 november 

  Inspiratietafel 1: Universeel ontwerp in de klas en op school - Lies Vanpeperstraete (Arteveldehogeschool) - VOLZET

  Wat betekenen universeel ontwerp en universal design for learning (UDL)? Welke toepassingsmogelijkheden heeft universeel ontwerp in de klas en op school? Hoe situeert universeel ontwerp zich in een ruimer kader? Hoe kan je onderwijs universeel ontwerpen en anderen aanmoedigen om dat ook te doen? 

  Inspiratietafel 2: Kwaliteitsvol inclusief onderwijs - Trui Van Rie en Wim De Wiest (Onderwijsinspectie) - VOLZET

  Het recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs en de socio-ecologische benadering kregen hun vertaling in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK). Onderzoek van de onderwijsinspectie wijst uit dat scholen vaak nog beter kunnen inzetten op het vlak van brede basiszorg en verhoogde zorg. Wat hebben scholen nodig om inclusief onderwijs krachtiger uit te rollen? 

  Workshop onder begeleiding

  Hoe kan de aanpak in de klas en op school beter ingepast worden binnen een sociale visie op handicap? Welke koppelingen kunnen hierbij gemaakt worden met het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK)? Welke verwachtingen kunnen aan de scholen gesteld worden op vlak van toegankelijkheid van het onderwijs? Hoe kan het onderwijskundig beleid van de school in die zin geoptimaliseerd worden? Hoe kan het doelenkader beter afgestemd worden op de diversiteit van de leerlingenpopulatie? Wat met coaching en professionalisering van de leerkrachten? Welke accenten kunnen gelegd worden in de prioritaire nascholing? Hoe kunnen leerkrachten beter opgeleid worden?