Een nieuwe uitspraak rond antisemitisme op de luchthaven van Zaventem

16 maart 2006
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme

Het Centrum heeft op donderdag 16 maart kennis genomen van het vonnis geveld door de correctionele rechtbank te Brussel inzake inbreuken met antisemitische inslag.

De feiten, die zich afspeelden op de luchthaven van Zaventem tussen 2001 en 2002, kunnen als volgt samengevat worden: verschillende keren werden antisemitische opschriften “vuile jood”, “dood aan de joden”, enz. … alsook hakenkruisen aangebracht met krijt op bagage van reizigers vanuit of naar Tel Aviv.

Het politieonderzoek alsook de grafologische analyse leidden tot de ontmaskering van een dader, M. A.C., in die periode tewerkgesteld door een onderaannemer van de luchthaven. Hij heeft de feiten bekend.

Het Centrum alsook de Coördinatiegemeenschap van de Joodse organisaties van België (CCOJB) stelden zich burgerlijke partij. M. A.C. werd vervolgd wegens aanzetten tot haat, wat een inbreuk vormt op de strafwet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en op grond van de negationismewet van 23 maart 1995.

De Procureur des Konings eiste een strenge straf tegen M. A.C. De rechtbank heeft zich uitgesproken. De dader werd schuldig bevonden. De rechter meende dat de inbreuken bewezen waren en deze feiten een onaanvaardbare schending uitmaken van de waarden die onze samenleving in het vaandel voert. De rechtbank heeft evenwel rekening gehouden met het geïsoleerde karakter van de feiten, de herhaalde spijtbetuigingen van de dader alsook zijn beroepssituatie. De rechtbank kende de opschorting van de uitspraak toe maar dan wel op een strenge wijze: de dader wordt onderworpen aan een proefperiode voor de maximumduur van 5 jaar.

Het Centrum verheugt zich over deze uitspraak. Hij versterkt de bestaande rechtspraak en vormt een duidelijk signaal om er aan te herinneren dat racisme en antisemitisme in onze samenleving diverse vormen kunnen aannemen, dat de doelwitten vaak identiek zijn en de auteurs van de haatboodschap soms gewoon “Jan met de pet” zijn. De strijd tegen racisme en antisemitisme moet dus op alle vlakken gevoerd worden opdat er een einde zou komen aan de discriminatie waarvan tal van inwoners van dit land het slachtoffer zijn.

Vergelijkbare artikels

9 maart 2022

Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.