Ieder zijn eigen wet

16 december 2016

Brussels schepen van Burgerlijke Stand Alain Courtois bevestigt dat hij weigerde om acht huwelijken te sluiten, omdat de bruid zijn hand niet wou schudden omwille van haar geloofsovertuiging, meestal moslima's. Courtois rechtvaardigt zijn weigering met twee argumenten: beleefdheidsnormen en het neutraliteitsbeginsel. 

Beweren dat er maar één goede manier is om iemand te begroeten en om respect te tonen getuigt van etnocentrisme, alleen kijken naar je eigen cultuur. Groeten gebeurt anders naargelang de plaats.

Alleen al in ons klein landje begroeten men elkaar in Antwerpen anders dan in Luik. In sommige landen bestaat de gewoonte niet om elkaar de hand te drukken en dat betekent in geen geval dat men daar respectloos met elkaar omgaat. Respect tonen gebeurt er gewoon op een andere manier.

Burgers moeten neutraal zijn?

De Brusselse schepen lijkt ook van mening te zijn dat burgers ‘neutraal’ moeten handelen in hun relatie met een overheid of openbare dienst. Dit is een verwrongen opvatting van neutraliteit.

Het neutraliteitsbeginsel is alleen van toepassing voor ambtenaren in de uitoefening van hun taken, niet voor de gebruikers van een openbare dienst.

Het betekent gewoon dat de burger moet kunnen genieten van een neutrale dienstverlening, onafhankelijk van de eigen geloofsovertuiging – een dienstverlening die noch bevoordeelt, noch benadeelt, welke ook die overtuiging is.

Ambtenaar mag weigeren omwille van zijn overtuiging?

Welk signaal geeft schepen Courtois ons eigenlijk wanneer hij weigert een huwelijk te sluiten? Hij vraagt om een taak niet te moeten verrichten die nochtans tot de uitoefening van zijn functie hoort, en dit omdat die niet strookt met een persoonlijke overtuiging.

Wat hij in feite vraagt is een "redelijke aanpassing" omwille van zijn overtuiging. Als we hem daarin zouden volgen, zetten de deur open voor meer. Het wordt dan voor ambtenaren mogelijk om te weigeren een huwelijk te sluiten van een homoseksueel koppel.

Het is logisch dat ambtenaren hun eigen overtuigingen niet mogen laten voorgaan op de toepassing van de wet. De wet kan onderwerp van discussie zijn, maar eens en zolang ze aangenomen is, moet ze door iedereen worden toegepast. Anders wordt het ieder zijn eigen wet.

Waar dan wel trouwen?

Moet eraan worden herinnerd dat burgers niet mogen kiezen welke ambtenaar van de burgerlijke stand hun huwelijk zal sluiten? Evenmin mogen ambtenaren kiezen welke burgers het verdienen om door hen gediend te worden, en welke niet. Dat óók is het neutraliteitsbeginsel van de staat.

Wanneer functionarissen die het openbaar gezag uitoefenen bewust weigeren om de wet of een gerechtelijke beslissing toe te passen, dan worden de fundamenten van onze staat aangetast.