De consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten: resultaten en aanbevelingen (2014)

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft in het kader van zijn monitoringsopdracht bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap een onderzoek laten uitvoeren naar de hindernissen die personen met een handicap en actoren uit hun netwerk ervaren bij het uitoefenen van hun grondrechten en fundamentele vrijheden.

De consultatie van personen met een handicap over hun grondrechten: resultaten en aanbevelingen (2014)

De consultatie is uitgevoerd door een consortium van Belgische universiteiten waarbij via focusgroepen het woord aan personen met een handicap werd gegeven. Zij spraken zich uit over de thema’s gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, juridische bekwaamheid, recht op vrijheid en veiligheid, recht op zelfstandig leven en participatie in de maatschappij, onderwijs en werk.

Het doel van het Interfederaal Gelijkekansencentrum was om de stem van personen met een handicap centraal te stellen in de consultatie. Hierbij lag de focus niet alleen op hindernissen, maar ook op mogelijke oplossingen. Het resultaat is een rapport dat via citaten inzicht geeft in de dagelijkse ervaringen van personen met een handicap. In het rapport geven zij ook zelf voorstellen tot verbeteringen aan.