Van antisemitische Facebookposts naar bemiddelingsovereenkomst

In 2014 postte Ismail, een jonge student, antisemitische uitspraken op zijn Facebookpagina. Bovendien keurde hij in een Facebookpost de Holocaust goed.

Ismail maakte zich met de Facebookpost schuldig aan een misdrijf: het aanzetten tot haat en geweld van personen met een Joodse afkomst. Hij pleegde een inbreuk op de Negationismewet. Een Facebookgebruiker bracht Unia op de hoogte van de posts van Ismail.

Unia diende vervolgens een eenvoudige klacht in bij het parket van Halle-Vilvoorde. In de begeleidende brief aan het parket stelden we voor om de procedure bemiddeling in strafzaken toe te passen. Het parket volgde Unia hierin. Een justitie-assistent zat daarop afzonderlijk samen met Ismail en Unia, en peilde zowel naar de instemming van Ismail als naar de verwachtingen van Unia.

Daarna vond een bemiddelingsgesprek plaats met Ismail, de justitie-assistent en een vertegenwoordiger van Unia. Tijdens dit gesprek konden Unia en Ismail informatie uitwisselen over de feiten en de betekenis en de gevolgen van het misdrijf.

Kazerne Dossin en ‘Slachtoffer-In-Beeld’

De uitkomst van dit bemiddelingsgesprek werd neergeschreven in een bemiddelingsovereenkomst. In deze overeenkomst tussen het parket en Ismail erkende Ismail zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten. Bij wijze van alternatieve sanctie zou Ismail een vorming ‘Slachtoffer-In-Beeld’ volgen, die focust op de gevolgen voor de slachtoffers van gepleegde feiten. Hij verklaarde zich ook akkoord om bij wijze van herstel van schade aan Unia een begeleid bezoek aan de Kazerne Dossin te brengen.

Dit bezoek aan de kazerne in Mechelen gebeurde begin 2017. De Kazerne Dossin focust niet alleen in op de vervolging van Joden en zigeuners in België, maar ook op tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld. Na zijn bezoek schreef Ismail spontaan een brief aan de justitie-assistent, de gids van de Kazerne Dossin en Unia. Hij bood in deze brief zijn excuses aan en toonde dat hij bijzonder veel bijgeleerd had uit het bemiddelingsproces.

Aangezien Ismail de maatregelen uit de bemiddelingsovereenkomst naleefde, verviel de strafvordering tegen hem.

Wie? Ismail, een jonge student

Wat? Antisemitische en negationistische uitspraken op Facebook

Alternatieve maatregel? Bezoek aan Kazerne Dossin en cursus ‘Slachtoffer-In-Beeld’.