Weigering van redelijke aanpassingen voor een blinde vrouw

1 juli 2016
Discriminatiegrond: Handicap

Gemeente weigert redelijke aanpassingen bij nationaliteitsaanvraag blinde Franse vrouw.

Wie de Belgische Nationaliteit aanvraagt, moet een met de hand geschreven verklaring afleggen waarin men aangeeft zich te onderwerpen aan de Belgische grondwet, … en de Mensenrechtenverdragen.

Unia ontving een melding van een blinde Franse vrouw die de Belgische Nationaliteit wenst aan te vragen. Zij kreeg van haar gemeente te horen dat deze verklaring niet in braille kon ingediend worden. Omwille van haar visuele beperking is zij niet in staat om een tekst met de hand neer te schrijven.

De gemeente stelde voor dat de vrouw een volmacht zou geven aan een derde die de verklaring in haar plaats schrijft. Zo’n volmacht moet via de notaris opgesteld worden en de notariskosten moesten door de vrouw gedragen worden.

Volgens Unia houdt deze werkwijze een discriminatie in op basis van de handicap van de vrouw. De werkwijze is ook in strijd met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat België op 1 augustus 2009 heeft geratificeerd.

Het VN-Verdrag vraagt de overheden personen met een handicap op gelijke voet met anderen te behandelen en waar nodig redelijke aanpassingen te voorzien (art. 5 van het verdrag). Overheden moeten ook zorgen voor een toegankelijke dienstverlening (art. 9) en personen met een handicap ondersteuning bieden zodat zij hun handelingsbekwaamheid kunnen uitoefenen (art. 12). Ook dienen overheden in officiële contacten met personen met een handicap aangepaste communicatie zoals braille, gebarentaal en alternatieve communicatievormen te aanvaarden en te faciliteren (art.21). 

De gemeente had in het geval van de blinde Franse vrouw de wettelijke voorschriften uit het Belgisch Wetboek Nationaliteit toegepast op een wijze die in strijd is met het VN-verdrag voor personen met een handicap.

Na tussenkomst van Unia en de FOD Justitie is de gemeente op haar standpunt terug gekomen en heeft zij de verklaring in braille gelijkgesteld met een handgeschreven verklaring. Het Oeuvre Nationale des Aveugles stond borg voor de omzetting.