Zoek Beslissing

32 Beslissingen gevonden
14 juli 2010

Jeugdrechtbank Dinant, 14 juli 2010.

Een minderjarige en zijn ouders, als burgerlijk aansprakelijke, verschijnen voor de jeugdrechtbank wegens twee feiten van slagen en verwondingen. Enerzijds zijn de slachtoffers twee andere jongeren en anderzijds een lid van het onderwijzend personeel. De rechtbank meent dat de minderjarige niet moet gestraft worden. Inderdaad, zijn leeftijdgenoten die slagen kregen zeiden hem constant dat hij een vuile vreemdeling was die moest opkrassen en de slagen toegediend aan de leerkracht waren het gevolg van zijn racistische bemerkingen. Deze provocaties hadden tot gevolg dat de jongere niet meer beschikte over zijn vrije wil.
15 december 2009

Rechtbank van eerste aanleg Charleroi, 15 december 2009

Een wiskundeleerkracht spant een kortgeding aan omdat, in tegenstelling tot haar vorige school in het officieel stadsonderwijs, bij de nieuwe aanwijzing in drie scholen, het dragen van de hoofddoek verboden wordt. De rechter meent dat de principes van neutraliteit die voor dit type van onderwijs decretaal geregeld zijn moeten nageleefd worden en de veruiterlijking van deze neutraliteit zelfs als een wezenlijke en bepalende beroepsverseiste kan beschouwd worden. De directie mocht zich op het neutraliteitspincipe beroepen om de hoofddoek te verbieden.
15 juli 2009

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 15 juli 2009

Ouders spannen op grond van het Vlaams decreet (10 juli 2008) een vordering tot staking in tegen de Vlaamse Gemeenschap en de scholen van hun kinderen wegens weigering tot redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap. De betwisting gaat over een tekort aan tolkuren Vlaamse Gebarentaal. In een omstandig gemotiveerd vonnis wijst de rechtbank de vordering af in de mate dat gericht is tegen de scholen maar acht ze gegrond ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap.
18 oktober 2007

Raad van State, arrest nr. 175.886 van 18 oktober 2007

Op 18 oktober 2007 sprak de Raad van State zich uit in het beroep tot schorsing van een lerares islamitische godsdienst, ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de raad van beroep van het gemeenschapsonderwijs, waarbij haar beroep tegen het ontslag om dringende redenen door een van de basisscholen waar ze deeltijds was tewerkgesteld werd verworpen. Oorzaak van het ontslag was de weigering van deze lerares om – in weerwil tot het verbod in het schoolreglement om op het schooldomein kledij, tekens of symbolen te dragen waarmee zichtbaar een religieuze of levensbeschouwelijke aanhorigheid wordt uitgedrukt (m.u.v. godsdienst-leerkrachten binnen hun klaslokaal) – eenmaal buiten de klas haar hoofddoek af te nemen.
5 november 2004

Jeugdrechtbank van Brussel, 5 november 2004

Een minderjarige leerling heeft zich op grove racistische wijze uitgelaten ten aanzien van een leerkracht en herstelbemiddeling geweigerd. Hij schijnt zich nog steeds niet bewust te zijn van de ernst van de feiten, noch van het grievende karakter van zijn woorden en handelingen (dreiging met slagen). De rechtbank legt hem een individueel leerproject "op maat" op van 20 uren met aandacht voor agressiebeheersing en respect voor de anderen. Daarnaast krijgt hij ook een werkprestatie van 30 uren opgelegd die hem niet moet hinderen bij de job die hij ondertussen gevonden heeft.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: