Zoek Beslissing

52 Beslissingen gevonden
11 april 2008

Arbeidshof Brussel, 11 april 2008

Een scheidsrechter wordt ontslaan wanneer hij de leeftijd van 45 jaar bereikt heeft. In eerste aanleg meende de rechtbank dat er wel degelijk sprake was van discriminatie gelet op Richtlijn 2000/78 en de verplichting om richtlijnconform te interpreteren. Het Arbeidshof daarentegen meent dat op het ogenblik van het ontslag de omzettingstermijn nog niet was verstreken en daardoor enkel verticale verplichtingen vloeiden uit de Richtlijn. De enige bepaling die toen bestond betrof het verbod op discriminatie bij werving en selectie maar er bestond geen bepaling strijdig met de Richtlijn inzake leeftijdsdiscriminatie bij ontslag.
7 november 2007

Grondwettelijk Hof, 7 november 2007

Een kandidaat voor een mandaatfunctie binnen de rechterlijke orde voert aan dat er een discriminatie bestaat tussen kandidaten die al dan niet jonger of ouder zijn dan 62 jaar bij het openvallen van het mandaat. Dergelijk mandaat vergt evenwel een beleidsplan dat moet kunnen uitgevoerd worden (beheren, organisatievormen ontplooien, ontwikkelen strafrechtelijk beleid). Artikel 6, lid 1, tweede alinea, c) van richtlijn 2000/78 bepaalt dat dergelijke verschillen in behandeling een maximumleeftijd voor aanwerving kunnen inhouden, gebaseerd op de opleidingseisen voor de betrokken functie of op de noodzaak van een aan de pensionering voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren. Het middel is dus niet gegrond.
26 april 2007

Hof van beroep Antwerpen, 26 april 2007

In de marge van een geschil met betrekking tot kortingen in functie van de leeftijd bij aankoop van een brilmontuur (wet op de handelspraktijken) komt eveneens het aspect discriminatie aan bod (wet van 25 februari 2003). In eerste aanleg (rechtbank van koophandel Kortrijk, 30 april 2004) oordeelde de rechtbank dat de vordering gesteund op discriminatie onontvankelijk was, aangezien eiser geen slachtoffer was van de discriminatie en evenmin een door de wet aangewezen groepering. Het hof verwerpt die redenering en onderzoekt de mogelijke inbreuken inzake handelspraktijken.
2 december 2005

Arbeidsrechtbank Brussel, 02 december 2005

Een scheidsrechter die ontslagen wordt omwille van het bereiken van een leeftijdsgrens van 45 jaar is het slachtoffer van discriminatie op grond van leeftijd. Een scheidsrechter moet natuurlijk over een behoorlijke lichamelijke conditie beschikken om te kunnen werken, maar hiervoor bestaan specifieke tests. Het hanteren van een leeftijdsgrens is bijgevolg onnodig discriminerend en heeft geen legitiem doel dat objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd.

Volg ons op onze sociale media