Zoek Beslissing

55 Beslissingen gevonden
11 april 2008

Arbeidshof Brussel, 11 april 2008

Een scheidsrechter wordt ontslaan wanneer hij de leeftijd van 45 jaar bereikt heeft. In eerste aanleg meende de rechtbank dat er wel degelijk sprake was van discriminatie gelet op Richtlijn 2000/78 en de verplichting om richtlijnconform te interpreteren. Het Arbeidshof daarentegen meent dat op het ogenblik van het ontslag de omzettingstermijn nog niet was verstreken en daardoor enkel verticale verplichtingen vloeiden uit de Richtlijn. De enige bepaling die toen bestond betrof het verbod op discriminatie bij werving en selectie maar er bestond geen bepaling strijdig met de Richtlijn inzake leeftijdsdiscriminatie bij ontslag.
7 november 2007

Grondwettelijk Hof, 7 november 2007

Een kandidaat voor een mandaatfunctie binnen de rechterlijke orde voert aan dat er een discriminatie bestaat tussen kandidaten die al dan niet jonger of ouder zijn dan 62 jaar bij het openvallen van het mandaat. Dergelijk mandaat vergt evenwel een beleidsplan dat moet kunnen uitgevoerd worden (beheren, organisatievormen ontplooien, ontwikkelen strafrechtelijk beleid). Artikel 6, lid 1, tweede alinea, c) van richtlijn 2000/78 bepaalt dat dergelijke verschillen in behandeling een maximumleeftijd voor aanwerving kunnen inhouden, gebaseerd op de opleidingseisen voor de betrokken functie of op de noodzaak van een aan de pensionering voorafgaand redelijk aantal arbeidsjaren. Het middel is dus niet gegrond.

Volg ons op onze sociale media