Arbeidshof Gent, 1 februari 2019

1 februari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man met gezondheidsproblemen startte na zijn studies een individuele beroepsopleiding bij een boekhandel. De boekhandel zou hem hierna voor onbepaalde duur in dienst nemen, maar de opleiding werd vroegtijdig beëindigd door de werknemer. Het werk was door zijn gezondheidstoestand te zwaar geworden.

Arbeidshof Gent, 1 februari 2019

De mutualiteit weigerde de werknemer te erkennen als ‘arbeidsongeschikt’, waardoor hij geen arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg. Om zo’n uitkering te krijgen, vraagt de wet dat het werk werd stopgezet omwille van een nieuw letsel of stoornis of het verergeren ervan. Volgens de mutualiteit was dat hier niet het geval, omdat de werknemer al gezondheidsproblemen had voordat de beroepsopleiding begon. Hij zou dus nooit gewerkt hebben zoals een andere persoon zonder gezondheidsproblemen.

Datum: 1 februari 2019

Instantie: Arbeidshof Gent

Criterium: Handicap/gezondheidstoestand

Beslissing:

Het hof merkte op dat de werknemer gedurende drie maanden wel zijn beroepsopleiding succesvol had doorlopen. Bovendien had hij op grond van de antidiscriminatiewetgeving recht op redelijke aanpassingen. Bij de beoordeling moest dan ook rekening worden gehouden met alle mogelijke redelijke maatregelen die getroffen konden worden.

Volgens de expert waren de gezondheidsproblemen van de man ook effectief verergerd sinds zijn tewerkstelling. Het hof besliste daarom dat de werknemer wel een periode had gewerkt zoals iedere andere persoon en daarom als arbeidsongeschikt moet beschouwd worden.

Unia was geen partij bij de zaak.

Downloads