Hof van Cassatie, 19 mei 1993

19 mei 1993
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Leeg
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

De kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel had in een arrest van 3 december 1992 geoordeeld dat artikel 1 van de wet enkel van toepassing is indien de daden de manifeste bedoeling laten uitschijnen om een publiek of een individu ertoe aan te zetten om duidelijke racistische of xenofobe daden te plegen, en niet wanneer het aanzetten de toehoorders enkel uitnodigt om een algemene houding aan te nemen.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat de KI door een dergelijke interpretatie van de wet een voorwaarde heeft toegevoegd die de wet niet bevat. Het aanzetten tot haat vereist geen provocatie tot het plegen van duidelijke of concrete daden.

Downloads