Artikel 15: rijwaring van foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

Niemand zal worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. In het bijzonder zal niemand zonder zijn of haar vrij gegeven toestemming worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.

De Staten die Partij zijn nemen alle doeltreffende wetgevende, administratieve, juridische of andere maatregelen om, op gelijke wijze als voor anderen, te voorkomen dat personen met een handicap worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

VN Comité voor de rechten van personen met een handicap

X vs. United Republic of Tanzania (2017)

In feite

The author is a person with albinism. On 10 April 2010, he was fetching firewood when two young men between the ages of 14 and 30 came. They hacked off half of his left arm, from below the elbow, and left him behind, alone. When he regained consciousness, he was in great pain and screamed for help. Villagers took him to the Municipal Hospital, where he received treatment. The author’s arm was never found and it is assumed that the men took it with them. The matter was reported to the police, but there has been no prosecution.

Munir Al Adam vs. Saoudi Arabië (2018)

In feite

The Saudi authorities transported the author to a hospital for a routine health check. The doctor said that the author suffered from hearing loss in his right ear of 70/110, and that urgent surgery was necessary in order to prevent permanent and complete hearing loss. The prison administration left the author untreated. Six months later, the author was taken to another appointment with a doctor. The doctor stated that his condition had worsened to the point that he could no longer hear in his right ear. The doctor also stated that, at that point, surgery could not fix the author’s hearing.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Dordevic v. Kroatië (2012)

In feite

Een moeder en haar zoon, die een mentale en fysieke handicap heeft, zijn vier jaar het slachtoffer geweest van  mishandeling en pesterijen door jongeren uit de buurt. Het geweld tegen hen was ingegeven door de ernstige handicap van de zoon (en daarnaast door hun Servische afkomst). De eisers hadden herhaaldelijk over deze situatie geklaagd bij verschillende overheden. De klacht is gericht tegen Kroatië omdat de verschillende personen en instellingen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen en het onaanvaardbare gedrag niet hebben doen stoppen ondanks verschillende opmerkingen van de familie.

Claes v. Belgium (2013)

In feite

De eiser, een persoon met een ernstige mentale handicap, haalt voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan dat zijn detentie van meer dan 15 jaar in een psychiatrische afdeling van een gevangenis waar hij niet de zorgen en de steun kreeg die zijn toestand vereiste en waar hij geen realistisch perspectief had op revalidatie neerkomt op een onmenselijke en degraderende behandeling strijdig met artikel 3 EVRM.

Savran vs. Denemarken (2019)

In feite

This case concerned a Turkish national’s complaint that owing to his mental health his rights would be violated if he were to be returned to Turkey.