Kandidaten voor de raad van bestuur van Unia - Federaal

Referentie: /
Dit is: Unia
Tijdsregeling: /
Solliciteer vóór: 20 juli 2020

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia).

Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 11 juni 2020 dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 8, § 1, van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, over te gaan tot de aanduiding van 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden voor de raad van bestuur van het Centrum.

Samenstelling

Het Interfederaal Centrum wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit 20 leden, aangevuld met 1 lid van de Duitstalige Gemeenschap voor de materies die betrekking hebben op deze gemeenschap, waarvan :

 • 10 leden (5 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen), worden aangeduid door de Kamer, maximaal 5 van hetzelfde geslacht;
 • 10 (plus 1) leden, maximaal 6 van hetzelfde geslacht, worden aangeduid door de gewesten en de gemeenschappen.

De leden worden aangeduid voor een termijn van zes jaar, twee maal hernieuwbaar, op basis van hun deskundigheid, hun ervaring, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Zij komen voort uit :

 • de academische wereld;
 • de gerechtelijke wereld;
 • het middenveld;
 • de sociale partners.

De raad van bestuur dient zo pluralistisch mogelijk te worden samengesteld.

Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die hem vervangt bij afwezigheid. De plaatsvervangende leden worden op dezelfde wijze aangeduid als de effectieve leden. Wanneer een effectief lid zijn mandaat niet beëindigt, wordt het lid dat hem vervangt benoemd tot effectief lid en wordt een nieuw plaatsvervangend lid benoemd voor de duur die het mandaat nog loopt.

De raad van bestuur kan in plenaire vergadering (voltallige zitting) of in een federale, Vlaamse, Franstalige of Brusselse kamer vergaderen.

Het aantal leden van elke kamer kan door het betrokken parlement tot maximaal 15 leden verhoogd worden. Het verschil tussen het aantal leden van elk geslacht mag niet meer dan één bedragen. Die bijkomende leden zetelen niet in de interfederale raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 5/1 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, vormt de federale kamer, samengesteld uit de 10 leden die door de Kamer worden aangeduid, eveneens de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (MYRIA).

Onverenigbaarheden

Het mandaat van een effectief lid of van een plaatsvervangend lid kan niet worden verenigd met :

 • het mandaat van lid van het Europees Parlement, de federale Kamers, of van een Gemeenschaps- of Gewestparlement;
 • het mandaat van lid van de federale Regering, van een gemeenschaps- of gewestregering of van staatssecretaris;
 • de hoedanigheid van codirecteur, coördinator of personeelslid van het Centrum
 • lid van een ministerieel kabinet of beleidscel

Opdrachten

Het Centrum heeft als opdracht :

 1. het bevorderen van de gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze samenleving en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van: een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationaliteit, de nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de sociale positie, de geboorte, het vermogen, de leeftijd, het geloof, de levensbeschouwing, de gezondheidstoestand, de politieke of syndicale overtuiging, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap;
 2. de taken vervullen voorzien in artikel 33, § 2, van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van de personen met een handicap.

Kandidaturen

De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen uiterlijk 20 juli te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan:

de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Paleis der Natie

1008 Brussel

De kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor een hoorzitting in commissie.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.
Zie: www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.