Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid voor de raad van bestuur van Unia en Myria - Federaal

Referentie:
Dit is: Unia & Myria
Tijdsregeling:
Solliciteer vóór: 17 december 2021

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia) en Myria.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaatgeneraal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

Gelet op het ontslag van een lid dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te gaan tot de aanwijzing van een nieuw plaatsvervangend lid voor de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia) en Myria.

Aangezien de gender- en taalpariteit moet worden gerespecteerd, dient een Nederlandstalig, vrouwelijk plaatsvervangend lid te worden benoemd.

Overeenkomstig artikel 8, § 6, tweede lid, van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme wordt het nieuwe lid benoemd voor de duur van het lopende mandaat.

Samenstelling

Het Interfederaal Centrum wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit 20 leden, aangevuld met 1 lid van de Duitstalige Gemeenschap voor de materies die betrekking hebben op deze gemeenschap, waarvan :

 • 10 leden (5 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen), worden aangewezen door de Kamer, maximaal 5 van hetzelfde geslacht ;
 • 10 (plus 1) leden, maximaal 6 van hetzelfde geslacht, worden aangewezen door de gewesten en de gemeenschappen.

De leden worden aangeduid voor een termijn van zes jaar, twee maal hernieuwbaar, op basis van hun deskundigheid, hun ervaring, hun onafhankelijkheid en hun moreel gezag. Zij komen voort uit :

 • de academische wereld ;
 • de gerechtelijke wereld ;
 • het middenveld ;
 • de sociale partners.

De raad van bestuur dient zo pluralistisch mogelijk te worden samengesteld.

Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die hem vervangt bij afwezigheid.

De raad van bestuur kan vergaderen onder de vorm van een voltallige zitting of onder de vorm van beperkte kamers. Overeenkomstig artikel 5/1 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, vormt de federale kamer, samengesteld uit de 10 leden die door de Kamer worden aangeduid, eveneens de raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (Myria).

Onverenigbaarheden

Het mandaat van een effectief lid of van een plaatsvervangend lid kan niet worden verenigd met :

 • het mandaat van lid van het Europees Parlement, de federale Kamers, of van een Gemeenschaps- of Gewestparlement;
 • het mandaat van lid van de federale Regering, van een gemeenschaps- of gewestregering of van staatssecretaris;
 • de hoedanigheid van codirecteur, coördinator of personeelslid van het Centrum;
 • lid van een ministerieel kabinet of beleidscel.

Opdrachten

Het Centrum heeft als opdracht :

 1. het bevorderen van de gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze samenleving en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van : een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationaliteit, de nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de sociale positie, de geboorte, het vermogen, de leeftijd, het geloof, de levensbeschouwing, de gezondheidstoestand, de politieke of syndicale overtuiging, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap;
 2. de taken vervullen voorzien in artikel 33, § 2, van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van de personen met een handicap.

Kandidaturen

De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van dit bericht (17/12/2021) te worden ingediend bij een aangetekende zending tegen ontvangstbewijs gericht aan:

De Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Paleis der Natie

1008 Brussel

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaatgeneraal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

Zie: www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.