10 prioriteiten van Unia op het gebied van handicap voor de volgende legislatuur

Unia presenteert 10 prioriteiten op het vlak van handicap voor toekomstige regeringen zodat de rechten en vrijheden van persoon met een handicap volledig gerespecteerd worden en conform zijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de Belgische Grondwet.

1. Voer nieuwe (inter)federale plannen Handicap in 

 • Garandeer de handistreaming van elke maatregel zodat hun impact op personen met een handicap kan geëvalueerd worden.
 • Zorg voor voldoende middelen voor de coördinatie en voor een sterk mandaat voor de opvolging van deze plannen door organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen en door Unia, als onafhankelijk opvolgingsmechanisme voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

2. Installeer een uniform en aangepast inkomenssysteem 

 • Werk de barrières tussen de twee systemen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid weg.
 • Corrigeer de financiële impact van samenwonen of (verlies van) tewerkstelling op het inkomen van de persoon met een handicap.
 • Voer een maximale automatisering in van de toekenning van sociale rechten.

3. Garandeer de toegang tot materiële hulpmiddelen voor 65-plussers

We willen zorgen dat alle personen met een handicap toegang hebben tot deze hulp, zonder discriminatie, om hen een zelfstandig leven te kunnen laten leiden.

4. Hervorm de wetgeving en praktijken betreffende handelingsbekwaamheid en bewindvoering

 • Voorzie ondersteunende maatregelen voor personen met een handicap om de besluitvorming te versterken in plaats van beslissingen voor hen te nemen.
 • Geef vrederechters de nodige middelen en steun om een beschermingssysteem te garanderen dat de rechten van de persoon respecteert.

5. Garandeer het recht op een zelfstandig leven

 • Heroriënteer budgetten voor instellingen geleidelijk naar individuele hulp en alternatieven voor een zelfstandig leven.
 • Werk een actieplan voor aanpasbaar wonen uit.
 • Voer een versterkt toezicht en regelgeving in om de rechten van personen met een handicap in collectieve structuren te respecteren, met bijzondere aandacht voor niet-erkende verblijven.

6. Voer een bindend juridisch kader in voor de toegankelijkheid van de fysieke en digitale omgeving

Voorzie specifieke doelstellingen, een tijdschema, toezicht en sancties bij niet-naleving.

7. Stel een ambitieus actieplan op om tewerkstelling te garanderen

 • Zorg voor begeleiding van de tewerkstelling in de publieke en private sector, gedurende de gehele loopbaan.
 • Zet positieve acties op.
 • Versterk de arbeidsinspectie om discriminatie te bestrijden.
 • Verbeter de toegankelijkheid van algemene diensten voor tewerkstelling en opleiding.

8. Garandeer een geleidelijke en effectieve overgang naar inclusief onderwijs

 • Herzie de financiering van de territoriale polen in de Federatie Wallonië-Brussel zodat elk kind, ongeacht hun handicap, adequate hulp kan krijgen om regulier onderwijs te volgen zonder naar speciaal onderwijs te moeten.
 • Renoveer schoolgebouwen om ze toegankelijker te maken.
 • Evalueer het systeem van speciaal onderwijs.

9. Zorg dat personen met een handicap kunnen stemmen en verkozen kunnen worden

 • Maak het onmogelijk voor vrederechters om personen op basis van hun handicap onbekwaam te verklaren om te stemmen.
 • Zorg dat toegankelijke verkiezingsprocedures en -informatie wettelijk verplicht zijn.

10. Garandeer een aangepast zorgcircuit voor geïnterneerde personen

Zorg dat inrichtingen tot bescherming van de maatschappij en Forensisch Psychiatrische Centra niet de dominante modellen worden en vermijd dat hun exploitatie ten koste gaat van de uitbreiding (of in ieder geval het behoud) van het reguliere zorgaanbod (met name van ambulante en meer open residentiële structuren).