Advies over het plan van de Franse Gemeenschap om ongelijkheid en armoede te bestrijden

20 april 2016
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook al kunnen we ze niet tot elkaar herleiden: de strijd tegen ongelijkheid en armoede is voor Unia helemaal complementair met de strijd tegen discriminatie. Unia pleit er daarom voor om het beschermd criterium 'sociale afkomst' uit te breiden tot 'sociale afkomst en maatschappelijke positie', zodat rekening kan worden gehouden met elementen die met sociale ongelijkheid te maken hebben.

Advies over het plan van de Franse Gemeenschap om ongelijkheid en armoede te bestrijden

We hebben ervoor gekozen om ons advies te formuleren op basis van dossiers waaraan Unia al heeft gewerkt en/of waarover we al aanbevelingen hebben geformuleerd. We hebben ons advies gestaafd met verwijzingen naar onderzoeken en studies die ons relevant en nuttig leken.

Gelet op de aard van het voorgestelde plan en op het bestaande antidiscriminatieplan dat volop wordt uitgerold, benaderen we de discriminatiekwestie niet op een strikte manier.

Dit zijn de thema's die aan bod komen:

  • het wettelijk antidiscriminatiekader;
  • personen met een handicap;
  • cultuur als hulpmiddel om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden;
  • het afhaken van jongeren;
  • kinderopvang;
  • onderwijs (onderwijsbehoeften, slaagkansen voor iedereen, oriëntatie van leerlingen, opvang van nieuwkomers, opleiding van leraars, gelijkwaardigheid van diploma's);
  • gezondheidszorg en transculturele vaardigheden;
  • beter bestuur en betere vertegenwoordiging (basisopleiding en bijscholing, media, evaluatiemethode en streefcijfers, oprichting van een overlegorgaan voor personen met een handicap, afstemming van bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten).

Je kan de volledige Franstalige aanbeveling downloaden op deze pagina.