Gelijke behandeling op de particuliere huurmarkt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest na de zesde staatshervorming

9 maart 2016
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de invoegetreding van de zesde staatshervorming op 1 juli 2014, valt huisvesting, en dus ook de regulering van huurovereenkomsten, onder de bevoegdheid van de gewesten. De federale antidiscriminatiewetten mogen in principe niet meer op deze materie worden toegepast, vermits deze wetten niet van toepassing zijn op aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten vallen. We hebben dus te maken met een juridische leemte.

Daarom beveelt Unia de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onder andere aan om het toepassingsveld van titel X van de Brusselse Wooncode, betreffende gelijke behandeling, uit te breiden tot de privé-huurmarkt.

Tevens wijst deze leemte naar een zwak punt van de Brusselse wetgeving i.v.m. antidiscriminatie. De opstapeling van specifieke antidiscriminatie-ordonnanties die telkens tot één bepaalde materie beperkt zijn, zal nooit een garantie geven dat alle 'juridische leemtes' opgevuld worden. Daarvoor is een algemene kaderordonnantie nodig, die onmiddellijk van toepassing is op alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.