Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in de deliberatiebeslissingen

16 december 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: RacismeAndere gronden

Unia vraagt - aan de kant van de leerkrachten - om het oriënteringsproces te herzien om te komen tot echt positieve keuzeopties voor de leerlingen. Hiervoor moeten nieuwe tools worden ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en evalueren van leerlingen. Aan de kant van de leerlingen is Unia vragende partij voor een brede eerste graad die hun studiekeuze kan laten rijpen om beter rekening te houden met hun motivatie en talenten.

Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in de deliberatiebeslissingen

Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in deliberatiebeslissingen 

Unia vraagt om het oriënteringsproces te herzien om te komen tot echt positieve keuzeopties voor de leerlingen. Hiervoor moeten nieuwe tools worden ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en evalueren van leerlingen. 

De beslissing van klassenraden moeten het resultaat zijn van neutrale en objectieve keuzes en mogen niet beïnvloed worden door eventuele vooroordelen en stereotypen van hun leden (op basis van etnische of sociale afkomst of gender). Om meer zekerheid hierover te garanderen is er nood aan meer transparantie in de deliberatiebeslissingen die klassenraden nemen over studievoortgang en over individueel aangepaste curricula voor leerlingen met een leerstoornis.  

Verder moeten de onderwijsdoelen in het gemeenschappelijk curriculum duidelijk geformuleerd worden en moeten klassenraden van alle scholen dezelfde minimale onderwijsdoelen toepassen bij hun beslissingen over studievoortgang. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, moeten er heldere uitbreidingsdoelen voorzien worden. 

Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in de deliberatiebeslissingen

Bied jongeren voldoende tijd om hun studiekeuze te laten rijpen 

Door te voorzien in een brede eerste graad kunnen leerlingen hun studiekeuze laten rijpen om beter rekening te houden met hun motivatie en hun talenten. 

In de Franse Gemeenschap gaat het principe van de uitbreiding van het gemeenschappelijke traject, dat in het Pacte pour un enseignement d’excellence (Pact voor excellentieonderwijs) is opgenomen, de goede richting uit en moet dit bevestigd worden. 

Bij de modernisering van het secundair onderwijs in het Vlaamse onderwijs werd het onderscheid tussen A- en B-stroom behouden. Hierdoor blijft het risico van de watervallogica bestaan. Unia pleit daarom voor een evaluatie van deze modernisering om na te gaan in welke mate ze de gelijke onderwijskansen van alle leerlingen bevordert. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.