Structurele oplossingen aanbrengen om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen

16 december 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Unia vraagt een interministeriële conferentie te organiseren over structurele oplossingen voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Unia vraagt ook het wetgevend kader te evalueren over de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Structurele oplossingen aanbrengen om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen

Roep een interministeriële conferentie over de tewerkstelling van personen met een handicap samen 

De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in België bedraagt 23%. Dat blijkt uit de Enquête naar de arbeidskrachten 2016 die werd uitgevoerd bij mensen tussen 15 en 64 jaar die omwille van een handicap, een aandoening of een langdurige ziekte ernstig beperkt worden in hun dagelijkse activiteiten. Ter vergelijking: voor de totale groep mensen tussen 15 en 64-jaar is die tewerkstellingsgraad 62%. 

Unia vraagt daarom een interministeriële conferentie te organiseren over de tewerkstelling van personen met een handicap die structurele oplossingen moet uitwerken om hieraan te verhelpen. Daarnaast moet er een ambitieus en transversaal actieplan komen om werkloosheidsvallen ongedaan te maken en moet de begeleiding van personen met een handicap naar en bij regulier werk worden verbeterd. Werkgevers, opleidingsverstrekkers, arbeidsbemiddelingsdiensten en uitzendkantoren moeten hierbij ook herinnerd worden aan hun plicht om redelijke aanpassingen door te voeren  

Structurele oplossingen aanbrengen om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen

Vergemakkelijk de re-integratie van langdurig zieke werknemers 

Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 legt het kader vast om re-integratietrajecten voor de tewerkstelling van langdurig zieken uit te werken. Het is daarbij de bedoeling om de re-integratie van deze personen, die hun werk permanent of tijdelijk niet ten volle kunnen uitoefenen, aan te moedigen. 

Meldingen bij Unia wijzen uit dat de maatregel echter lacunes bevat omdat hij vaak leidt tot het ontslag van de werknemer in kwestie en niet tot het aanbieden van aangepast werk. Unia vraagt daarom om in overleg met verenigingen die personen met een handicap en langdurig zieken vertegenwoordigen, deze wetgeving te evalueren. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.