Betere toegang tot verzekeringen voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico

16 december 2018
Discriminatiegrond: Andere gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Unia wil de gelijke toegang tot verzekerinsdiensten verhoogd zien voor personen die een zwaarder gezondheidsriciso lopen door meerdere aanpassingen in de federale wetgeving die nog een aantal beperkingen vertoont op dit vlak.

Betere toegang tot verzekeringen voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico

Zorg dat personen met een verhoogd gezondheidsrisico gelijke toegang hebben tot verzekeringsdiensten 

Begin 2015 werd een federale wet van kracht om de toegang van personen met een verhoogd gezondheidsrisico tot een schuldsaldoverzekering te verbeteren. Deze wet, vernoemd naar parlementslid Katrien Partyka, werd onlangs door de Verzekeringscommissie geëvalueerd. Die stelde een evaluatierapport op dat aan de bevoegde federale minister werd bezorgd. Unia stond zeer positief tegenover de invoering van deze wet die zeker een stap in de goede richting is. Toch is de wet voor verbetering vatbaar omdat die nog enkele lacunes vertoont. 

Zo raadt Unia aan om voor bepaalde ziektebeelden de mogelijkheid van een 'recht om te worden vergeten' in de wet op te nemen, naar analogie met de Franse wetgeving. Op basis van dit recht is een persoon die een verzekering wil afsluiten, in bepaalde omstandigheden niet langer verplicht om zijn ziekte aan een verzekeraar te melden. 

Een andere maatregel, opgenomen in de Convention AERAS in Frankrijk, is het referentierooster. Dat rooster is bedoeld om de toegang tot krediet te verbeteren van personen die ziek zijn geweest. Op basis van de meest recente en regelmatig bijgewerkte wetenschappelijke gegevens heeft een paritaire werkgroep (verzekeringsartsen, vertegenwoordigers van verenigingen, overheidsinstanties die in de aangehaalde domeinen actief zijn) dit rooster voorgesteld en voor een reeks ziektebeelden de toegangsvoorwaarden tot een verzekering vastgelegd. Ze houdt hierbij onder andere rekening met het stadium van de ziekte, met de behandeling en met het feit of er al dan niet een terugval is. Volgens Unia zou het goed zijn om dit in België toe te passen. 

Unia heeft samen met patiënten- en consumentenverenigingen in het kader van de evaluatie van de Partyka-wet de volgende verbeteringen voorgesteld: 

  • de invoering van een gestandaardiseerde medische vragenlijst, goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie genoemd); 
  • een verscherping van de verplichting om beslissingen te motiveren voor de verzekeraar en het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering;  
  • permanente ondersteuning van de voorzitter van het Opvolgingsbureau door een medisch expert en een verzekeringsactuaris. 

Opmerking: in oktober 2018 heeft de minister van Consumentenzaken aangekondigd dat de verzekeringswetgeving zou worden aangepast

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.