Voor een kaderordonnantie betreffende de bestrijding van discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

31 maart 2017
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 2008 heeft de Brusselse wetgever verschillende ordonnanties goedgekeurd ter bestrijding van discriminatie, naargelang verschillende gewestelijke materies zoals huisvesting, werk of gewestelijk openbaar ambt. Uit die werkwijze volgt dat er gaten overblijven: de toegang tot goederen en diensten die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen, is nog altijd niet beschermd door de antidiscriminatiewetgeving. Dat geldt ook voor de statutaire ambtenaren in de gemeenten en in de OCMW’s.

De zesde Staatshervorming, met zijn overdracht van nieuwe bevoegdheden naar de gewesten, maakt dat de situatie nog ingewikkelder wordt.

Voor Unia kan alleen een algemene ordonnantie - die van meet af aan van toepassing is op alle gewestelijke bevoegdheden - een globale, coherente en duurzame oplossing brengen. Download op deze pagina de volledige aanbeveling. 

Opmerking: sinds het online zetten van deze aanbeveling (in april 2017), keurde het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest al verschillende ordonnanties goed die een antwoord bieden op lacunes in de bestaande wetgeving, zoals ze benadrukt werden in deze aanbeveling. Een actualisering van deze aanbeveling dringt zich dus op. Maar de eindconclusie van deze aanbeveling, namelijk de noodzaak om een algemene kaderordonnantie goed te keuren, blijft actueel.