Onderwijs.

Inclusief onderwijs geeft dezelfde kansen aan alle kinderen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor moet inboeten. Het gaat om lange termijn doelstelling die reflectie en overleg op alle niveaus vereist om tot een visie, strategie en een plan van aanpak te kunnen komen. Unia  onderscheidt meerdere cruciale hefbomen om die transitie op termijn te realiseren. 

Onderwijs.

Lerarenopleiding

Unia pleit voor leerkrachten die inclusief onderwijs waar kunnen maken. Dit betekent dat zowel in de basisopleiding als in bijscholingen de omgang met diversiteit een centrale plaats moet krijgen.

Lees de aanbeveling

Onderwijs.

Segregatie in het onderwijs

Om de verschillende segregatievormen in het onderwijs te bestrijden, raadt Unia aan om de integratie van leerlingen met een handicap in het gewone onderwijs te bevorderen, om een inclusief onderwijs te ontwikkelen voor kinderen van Roma en woonwagenbewoners en om de opvang en doorverwijzing van jonge nieuwkomers te verbeteren. 

Lees de aanbeveling

Onderwijs.

Studie-oriëntering

Unia vraagt - aan de kant van de leerkrachten - om het oriënteringsproces te herzien om te komen tot echt positieve keuzeopties voor de leerlingen. Hiervoor moeten nieuwe tools worden ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en evalueren van leerlingen. Aan de kant van de leerlingen is Unia vragende partij voor een brede eerste graad die hun studiekeuze kan laten rijpen om beter rekening te houden met hun motivatie en talenten.

Lees de aanbeveling

Onderwijs.

Pesterijen bestrijden

Unia pleit voor een preventief en integraal antipestbeleid in alle scholen van het basis en het secundair onderwijs. Er moeten daarom specifieke opleidingen georganiseerd worden voor alle actoren uit de onderwijsgemeenschap, individuele en collectieve vormen van bemiddeling en sancties voor discriminatoir gedrag van zowel medeleerlingen als leerkrachten.

Lees de aanbeveling

Onderwijs.

Hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

Unia is ook vragende partij om het hoger en volwassenenonderwijs inclusiever te maken. Unia herinnert de Franse gemeenschap er ook aan dat een verbod op het dragen van religieuze symbolen in de schoolreglementen niet in regel is met de antidiscriminatiewetgeving.

Lees de aanbeveling

Onderwijs.

Data en onderzoek

Unia vraagt om een grondige analyse van diversiteit en socio-economische segregatie in het onderwijs. In de drie gemeenschappen moeten variabelen worden verfijnd en de data, waarover onderzoekers nu beschikken, worden aangevuld om een volledig en objectief beeld van de ontwikkelingen in de scholen te kunnen schetsen.

Lees de aanbeveling