Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en zijn Facultatief Protocol

13 december 2006
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap werd aangenomen door de Verenigde Naties op 13 december 2006. In België is dit Verdrag sinds 1 augustus 2009 van kracht. Sinds 2011 is Unia belast met de bescherming, de promotie en de opvolging van de uitvoering van het Verdrag in België. 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en zijn Facultatief Protocol

De tekst van het Verdrag werd met de massale steun van organisaties van personen met een handicap goedgekeurd. Het garandeert dat alle personen met een handicap ten volle kunnen genieten van hun fundamentele mensenrechten en actief kunnen deelnemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven.

Dit zijn de basisprincipes van het Verdrag:

  • Het definieert een handicap als een systemisch en evolutief begrip: het resultaat van een wisselwerking tussen een persoon met een langdurige beperkingen (fysiek, mentaal, verstandelijk of zintuiglijk) en diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
  • De persoon met een handicap is een persoon met rechten, zoals alle andere mensen
  • 'Niks over ons zonder ons': de overheden moeten erop toezien dat het beleid dat personen met een handicap aanbelangt in overleg met hen wordt genomen.

Het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties ziet erop toe dat de landen die het Verdrag ondertekend hebben, het Verdrag respecteren. Het VN-Comité verduidelijkt ook de inhoud van de rechten uit het Verdrag in belangrijke General Comments.

België heeft eveneens het Facultatief Protocol dat onder bepaalde voorwaarden toelaat dat:

  • personen die beweren het slachtoffer te zijn van een schending van het Verdrag door ons land, zich rechtstreeks tot het VN-Comité kunnen wenden;
  • het VN-Comité ook de bevoegdheid heeft om zelf een onderzoek in te stellen wanneer betrouwbare informatie erop wijst dat ons land het Verdrag ernstig of systematisch zou schenden.