Over Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. We informeren je over je rechten en zoeken samen naar een oplossing. Unia lanceert ook campagnes vóór gelijkheid en tegen discriminatie, formuleert hierover aanbevelingen aan overheden en informeert met publicaties, tools en statistieken. 

Wie is Unia ?

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen we gelijkheid. We streven naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Bovendien waken we over de eerbiediging van mensenrechten in België.

Onze missie werd vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen. Bovendien is Unia als onafhankelijke instantie belast met de bevordering, de bescherming en de opvolging van de toepassing van het VN-Verdrag in België.

Unia is internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut (NMRI met status B). In deze rol verdedigen we de mensenrechten in het kader van al onze opdrachten en werken we ook mee aan de evaluatie van België op het gebied van de mensenrechten. Unia mag niet worden verward met het Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM)

We zijn als gelijkheidsorgaan lid van Equinet en als nationaal mensenrechteninstituut van ENNHRI.

Unia werd opgericht op 15 februari 1993. Toen heetten we nog het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wat doet Unia?

Als nationaal mensenrechteninstituut verdedigt Unia gelijkheid en strijden we tegen discriminatie:

  • op basis van de beschermde discriminatiecriteria, waaronder huidskleur, afkomst, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie (ontdek de volledige lijst). Voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat een apart instituut: het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
  • in België. Unia is een interfederale instelling. Dat wil zeggen dat we in België zowel op het federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn.
  • op basis van de wet. Unia werkt binnen het kader van de antidiscriminatiewetgeving.

Individuele ondersteuning en begeleiding

Unia helpt mensen die zich gediscrimineerd voelen of getuige zijn van discriminatie. Zij kunnen ons gemakkelijk en gratis bereiken via ons online meldingsformulier of via het gratis nummer 0800 12 800.

Unia informeert hen over hun rechten en zoekt eerst en vooral een oplossing via verzoening (ontdek onze onderhandelde oplossingen). In bepaalde gevallen stapt Unia naar de rechtbank (lees onze rechtspraak).

Sensibilisatie, preventie en aanbevelingen

Unia organiseert opleidingen op maat voor wie werk wil maken van een diversiteitsbeleid en heeft een onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving. Verder bieden we tools aan in de strijd tegen discriminatie en lanceren we informatie- en sensibilisatiecampagnes.

We formuleren ook gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en overheden.

Unia is bovendien een kennis- en expertisecentrum. Met onze publicaties en statistieken informeren we de overheid en tal van gespecialiseerde instanties over discriminatie en diversiteit. 

Tot slot, Unia promoot en beschermt de mensenrechten. Hoe ? Unia is erkend als "nationale mensenrechteninstelling" (NMRI met status B). In deze hoedanigheid werkt Unia mee aan de evaluatie van België op het gebied van het respect voor de mensenrechten.

Samenwerkingsovereenkomsten van Unia met organisaties en verenigingen

Unia werkt samen met tal van organisaties en verenigingen om de mensenrechten zo goed mogelijk te beschermen en discriminatie te bestrijden. Om deze samenwerking een formeel karakter geven, heeft Unia in de loop der jaren tal van samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Hoe werkt Unia?

Directie

Els Keytsman en Patrick Charlier staan aan het roer van Unia en zijn sinds 1 februari 2016 benoemd als directeurs van Unia. Sinds 1 februari 2022 zijn ze bezig met hun tweede mandaat van 6 jaar.

Raad van bestuur

Unia wordt ook geleid door een raad van bestuur. Die benoemt de directie, beslist wanneer Unia naar de rechtbank stapt en keurt het strategisch en het operationeel plan, het budget, het jaarverslag, het communicatieplan en het personeelskader goed.

De raad van bestuur is samengesteld uit 17 leden, waaronder twee co-voorzitters: Shaireen Aftab en David Quinaux. Ze zijn benoemd voor 6 jaar.

Diensten 

De medewerkers van Unia werken verspreid over 7 diensten. 

Budget

Unia wordt gefinancierd door de federale overheid (dotatie uit de begroting en subsidie van de Nationale Loterij), de gewesten en de gemeenschappen. Deze financiering is bepaald in het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013.