Over Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. We informeren je over je rechten en zoeken samen naar een oplossing. Unia lanceert ook campagnes vóór gelijke kansen en tegen discriminatie, formuleert aanbevelingen aan overheden en brengt tools, publicaties en statistieken uit. 

Unia in het kort

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We zijn internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut. Unia is interfederaal bevoegd. Dat wil zeggen dat we in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn. Unia staat ook in voor de uitvoering, de bescherming en de follow-up van de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Wat doet Unia?

Unia zet de samenleving in haar geheel en in het bijzonder overheden, publieke instellingen en bedrijven aan om discriminatie en segregatie te bestrijden. Daarnaast ondersteunen we burgers die gediscrimineerd zijn.

We zijn onder andere bevoegd voor de volgende discriminatiegronden: racisme, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie. Ontdek hier de 17 discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is. Voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat een apart instituut: het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Individuele meldingen

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan dit melden bij Unia. Lees hier meer over de behandeling van je melding.

Unia probeert altijd eerst een oplossing te bereiken via verzoening. Heeft dit geen effect? Dan kan Unia, met de instemming van de persoon die zich gediscrimineerd voelt, een rechtszaak aanspannen of eraan deelnemen. Unia stapt slechts voor een beperkt aantal zaken naar de rechtbank. Raadpleeg hierover onze databank over onderhandelde oplossingen en over rechtspraak rond discriminatie.

Sensibilisatie, preventie en aanbevelingen

Unia organiseert ook campagnes om te informeren en te sensibiliseren. Via onze onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving (eDiv) beantwoorden we vragen rond diversiteit in een onderneming. We organiseren ook aangepaste opleidingen. Verder bieden we tools aan in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie. En we formuleren gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en overheden.

Unia is tot slot een kennis- en expertisecentrum. Met onze publicaties en statistieken informeren we de overheid en tal van gespecialiseerde instanties over discriminatie en diversiteit. 

Onze visie

Unia streeft naar de inclusieve en gelijke participatie van iedereen op alle maatschappelijke domeinen. We steunen hiervoor op juridische expertise, op kennis van de maatschappelijke realiteit en op ervaringen van mensen die gediscrimineerd zijn.

Onze opdracht (gebaseerd op de doelstellingen die in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden vastgelegd) laat zich vertalen in drie grote lijnen:

 1. We bevorderen gelijke kansen en participatie voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie, religie, levensbeschouwing, … Dat doen we in alle maatschappelijke domeinen: arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, welzijn, vrijetijdsbesteding, cultuur, burgerschap, …
 2. We werken hiervoor samen met de verschillende spelers binnen de samenleving: politieke en openbare overheden, burgers, het middenveld, de beroepssector, sociale partners, de academische wereld, internationale organisaties, …
 3. We bevorderen de kennis van en het respect voor de grondwetten (en meer in het bijzonder de antidiscriminatiewetgeving), zodat deze rechten in België worden toegepast en gerespecteerd.

Lees hier meer over onze visie.

Onze naam

Unia stamt af van het Latijnse 'unio' (eenheid, verbondenheid, 'ik verenig'). Een term die mooi aansluit bij de filosofie die we in ons werk willen uitdragen: aanzetten tot dialoog, het sociale weefsel versterken, nadenken over wat ons verenigt eerder dan over wat ons verdeelt. 

Organisatie

Directie

Sinds 1 februari 2016 zijn Els Keytsman en Patrick Charlier benoemd als codirecteurs van Unia.

 • Els Keytsman is directeur van Unia sinds 1 februari 2016. Zij deed na haar studies Bedrijfsmanagement en Toegepaste Economische Wetenschappen ruime managementervaring op in de sociale en openbare sector. Zo was ze eerder directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw en diensthoofd van de Politieke Dienst van Oxfam-Wereldwinkels vzw. Ze startte haar carrière als Vlaams ambtenaar en werkte later op ministeriële kabinetten en voor een politieke partij.

  Ze is ook internationaal actief bezig met gelijke kansen en discriminatie. Zo is ze lid voor België van de Europese Commissie inzake Discriminatie en Intolerantie (ECRI) en is ze lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL).

 • Patrick Charlier is jurist van opleiding. Hij werkte voor de Liga voor Mensenrechten, eerst als juridisch raadgever (1992-1996), daarna als directeur (1996-2001). In 2001 ging hij aan de slag bij Unia. Hij vervulde er verschillende functies: eerst binnen de dienst Racisme en het waarnemingscentrum voor Migratie, daarna als coördinator van het departement Discriminatie. 

De Raad van Bestuur benoemde Els Keytsman en Patrick Charlier tot directeurs voor een mandaat van zes jaar, vanaf 1 februari 2016.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Unia trad officieel in dienst op 3 februari 2015. De raad is samengesteld uit 21 leden, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap voor kwesties die hen aanbelangen. De leden worden aangeduid op basis van hun deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en moreel gezag. Ze komen onder meer uit de academische wereld, de gerechtelijke, het middenveld en de sociale partners.

Bernadette Renauld en Fahim De Leener werden verkozen tot co-voorzitters van de Raad van Bestuur.

Diensten 

Budget

Geschiedenis

Op 15 februari 1993 werd bij wet het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgericht. De wettelijke opdrachten van het Centrum bestonden uit twee pijlers:

 1. Discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevorderen
 2. Waken over de grondrechten van vreemdelingen, de strijd tegen mensenhandel stimuleren en overheden informeren over de aard en de omvang van migratiestromen.

Doorheen de jaren werden de bevoegdheden van het Centrum verder uitgebreid naar 'niet-raciale' vormen van discriminatie. Het Centrum werd ook bevoegd om tussenbeide te komen op grond van de Negationismewet.  

Op 12 juni 2013 ondertekenden de federale regering, gewesten en gemeenschappen een samenwerkingsakkoord. Daardoor werd het oude Centrum een interfederale instelling voor het bestrijden van discriminatie.

 • De opdrachten inzake migratie, de grondrechten van vreemdelingen en een menswaardige behandeling kwamen terecht bij een aparte en federale structuur: het Federaal Migratiecentrum, dat op 3 september 2015 de nieuwe naam Myria meekreeg.
 • De bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen werd de bevoegdheid van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dat op 22 februari 2016 de nieuwe naam Unia kreeg.

Lees hier meer over de geschiedenis van Unia.