Nieuw project wil verzameling en ontwikkeling equality data in België verbeteren

21 september 2020
Actiedomein: Alle domeinen

"Improving equality data collection in Belgium” (IEDCB) is een Belgisch project dat gecofinancierd wordt door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voert dit project uit in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen (FOD Justitie). 

Het project heeft als ambitie de verzameling en ontwikkeling van equality data in België te verbeteren. Daarom maken we in een eerste fase een inventaris van welke equality data er op dit moment bestaan in ons land. We plannen interviews met experten in het thema en verspreiden een enquête breed bij het middenveld. Aan het einde van het project, in juni 2021, publiceren we een rapport en organiseren we een conferentie met inzichten en aanbevelingen over het verzamelen en ontwikkelen van equality data.  

Wat zijn equality data precies? 

Equality data zijn alle nuttige gegevens die gelijkheid of ongelijkheid beschrijven en analyseren. Dit kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data zijn. Deze gegevens zijn onder andere officiële gegevens (volkstelling, administratieve databank), enquêtes, slachtofferenquêtes, klachten of rapporten, discriminatietests, diversiteitsmonitoringen en kwalitatief onderzoek.  

Waarom zijn equality data belangrijk? 

In het kader van de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid is het noodzakelijk equality data te verzamelen om zo een preciezer beeld van de werkelijkheid te hebben. Correcte en volledige data is de basis om problemen te kunnen identificeren en op te lossen. En dat aan de hand van een beleid dat gebaseerd is op feiten, niet op intuïtie. 

Een voorbeeld 

De Socio-economische Monitoring 2019, uitgevoerd door Unia in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, is een voorbeeld van equality data. Deze studie maakt het immers mogelijk de arbeidsmarktdeelname te meten in functie van de herkomst van personen en zo de (on)gelijkheid op de arbeidsmarkt te beschrijven. 

Over welke data gaat het?  

Voor het project maken wij een inventaris van bestaande equality data in België en dit voor drie groepen van discriminatiecriteria:  

  1. ‘Raciale’ criteria: zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische origine;  
  2. Geloof en levensbeschouwing; 
  3. Seksuele geaardheid, genderidentiteit (transgender) en intersekse.  

Heb je een vraag of een opmerking over dit project? Laat het ons weten via mail naar sophie.forrez@unia.be of per telefoon (02 212 30 48). 

Werk je bij een organisatie die actief is rond bovenstaande discriminatiecriteria of die op een andere manier bezig is met equality data? Klik hier om deel te nemen aan de enquête. 

Vergelijkbare artikels