Wat gebeurt er met je melding ?

Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. We zijn een  onafhankelijke openbare instelling. Een van onze belangrijkste opdrachten is het behandelen van individuele meldingen over discriminatie. Dat doen we gratis en in alle vertrouwelijkheid. 

Unia analyseert je melding

Eerst en vooral bekijken we of Unia bevoegd is om je melding te behandelen. Wanneer dat niet het geval is, verwijzen we je door naar de juiste gespecialiseerde organisatie.

Vraag je algemene informatie? Dan bezorgen we je zo snel mogelijk de juiste informatie. Bijvoorbeeld over de antidiscriminatiewetgeving of over de onderwerpen die over de bevoegdheden van Unia gaan.

Doe je een melding over discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven? Dan verzamelen we samen met jou alle nodige informatie voor de eventuele behandeling van je dossier. We bekijken wat je specifieke verwachtingen zijn en geven je uitleg over de mogelijke verdere stappen.

We moedigen je aan om elk bewijsstuk bij te houden (e-mails, Facebook- of gsm-berichten, getuigenissen, foto’s, printscreens, …) en elke vorm van informatie die belangrijk is om je dossier te ondersteunen.

Wanneer je slachtoffer was van geweld, raden we je aan om zeker ook een klacht in te dienen bij de politie, en om indien nodig ook naar een dokter te gaan voor een medisch getuigschrift. Een melding bij Unia vervangt in geen geval een klacht bij de politie of bij het parket. 

Diepgaander onderzoek

Nadat Unia een dossier opent, gaan we je melding gedetailleerder onderzoeken. We vragen je om ons zoveel mogelijk bijkomende informatie te bezorgen over je dossier, en om ons op de hoogte te stellen van de stappen die je al ondernomen hebt.

Vervolgens geven we je advies over de situatie waarvoor je contact met ons op nam. Wanneer we vermoeden dat het volgens de wet effectief om discriminatie of om een haatdelict gaat, stellen we je verschillende opties voor.

Opgelet: hoewel sommige situaties wel onrechtvaardig kunnen aanvoelen, betekent het niet altijd dat ze volgens de antidiscriminatiewetgeving een juridische inbreuk vormen. Unia werkt binnen een strikt juridisch kader. Wettelijk kunnen we dus alleen binnen dit juridisch kader optreden, ook al kunnen bepaalde persoonlijke situaties als pijnlijk en choquerend aangevoeld worden.  

Wat zijn de mogelijke stappen?

Onderhandeling of verzoening:

Unia prefereert altijd dit soort oplossing voor een conflict. Slechts heel uitzonderlijk (in 1% van de dossiers) ondernemen we gerechtelijke stappen. In eerste instantie luistert Unia naar alle betrokken partijen en informeren we hen over alle juridische aspecten. Via dialoog proberen we om een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is. We geven de voorkeur aan oplossingen op lange termijn, die tegemoetkomen aan de ondervonden nadelen van de melder én die tegelijkertijd vermijden dat soortgelijke situaties in de toekomst opnieuw voorkomen.

Gerechtelijke stappen

Alleen wanneer de feiten uitzonderlijk zwaar zijn, dialoog onmogelijk blijkt of wanneer de wetgeving niet duidelijk is, kan Unia gerechtelijke stappen ondernemen. Dat gebeurt slechts uitzonderlijk en nooit zonder toestemming van het slachtoffer.

Unia kan dus gerechtelijke stappen ondernemen of zich in een (burger- en/of strafrechtelijk) procedure voegen. We kunnen ook advies geven bij gerechtelijke procedures, zonder betrokken procespartij te zijn.

Andere mogelijkheden:

Unia overweegt nog andere stappen, afhankelijk van de situatie en de verwachtingen van de melder:

  • We sturen een waarschuwing en een herinnering aan de wet naar de persoon of de organisatie tegen wie de melding is gericht.
  • We richten ons tot de persoon of de organisatie die gezag heeft over de persoon tegen wie de melding is gericht, met de vraag om de wetgeving te doen naleven.
  • We bezorgen een officieel advies aan de betrokken autoriteiten.
  • We verwijzen het dossier door naar een lokale of gespecialiseerde partner (vakbonden, gespecialiseerde organisaties, sociale inspectie, raad voor de journalistiek, …

Unia onderneemt nooit stappen zonder je toestemming.  

Wat Unia niet doet

Unia is geen rechtbank: de adviezen die Unia formuleert, hebben geen bindend karakter, ook al is de expertise van Unia breed erkend.

Unia is geen sociale dienst, die mensen begeleidt bij administratieve processen. We kunnen echter in bepaalde gevallen de melders doorverwijzen naar gespecialiseerde sociale en/of juridische diensten.

Unia is geen advocatenbureau: de juristen die bij Unia werken kunnen je raadgeven en je (gratis) bijstaan in de stappen die je onderneemt. Ze zijn echter geen advocaten en kunnen je dus daarom niet wettelijk vertegenwoordigen.

Unia is enkel bevoegd voor de discriminatiegronden die omschreven zijn in de wet. Wij zijn dus niet bevoegd voor discriminaties die gebeuren omwille van iemands taal of iemands gender. Voor gender en daarmee gelijkgestelde discriminatiegronden zijn het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Vlaamse Genderkamer bevoegd. 

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht ziet erop toe dat de openbare diensten de wetten inzake taalgebruik naleven, maar voor andere vormen van taaldiscriminatie bestaat er geen bevoegde instantie.

Voor Vlaamse bevoegdheden is het Vlaams Mensenrechteninstituut bevoegd. Meer info over de bevoegdheden van Unia. 

Opgelet: Sommige meldingen behandelt Unia niet, zoals anonieme meldingen. Lees hier waaraan je melding moet voldoen.

Onze basisprincipes

  • Onafhankelijkheid: wij voeren onze missies uit in totale onafhankelijkheid die gegarandeerd wordt door de antidiscriminatiewetgeving en de Europese richtlijnen.
  • Deontologische principes: ons arbeidsreglement omschrijft  respect, samenwerking, verantwoordelijkheid en integriteit als onze basiswaarden die van toepassing zijn op al onze medewerkers.
  • Respect voor medewerkers: wij aanvaarden geen enkel agressief gedrag, bedreigende houdingen, intimidatie of provocatie ten opzichte van onze medewerkers.
  • Privéleven: wij waken altijd over het respect voor de bescherming op de privacy van alle betrokken partijen.
  • Openbaarheid van bestuur: we hechten er als organisatie van goed bestuur veel belang aan om in transparantie te werken en te antwoorden op alle vragen over ons werk, met respect voor de toepassing van de wetgeving op de privacy. In ons jaarverslag wordt onze werking telkens belicht met onder andere statistieken over de dossiers als ook andere organisaties en werkingsgegevens.
  • In geval van niet akkoord: onze adviezen zijn nooit bindend. Indien een melder niet akkoord gaat met onze analyse, dan kan hij altijd naar een andere organisatie gaan die andere/juridische stappen mogelijk acht.