Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België: resultaten van het project ‘Improving equality data collection in Belgium’ (2021)

"Improving equality data collection in Belgium” (IEDCB) is een Belgisch project dat gecofinancierd werd door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voerde dit project uit in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen (FOD Justitie). Het project wil de verzameling en ontwikkeling van equality data in België te verbeteren.

  Wat zijn equality data precies? 

  Equality data zijn alle nuttige gegevens die gelijkheid of ongelijkheid beschrijven en analyseren. Dit kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data zijn. Het zijn onder andere officiële gegevens (volkstelling, administratieve databank), enquêtes, slachtofferenquêtes, klachten, discriminatietests, diversiteitsmonitoringen en kwalitatief onderzoek.  

  Datahub met data over (on)gelijkheid en discriminatie in België

  Eerst en vooral maakte Unia een inventaris van de bestaande equality data in België. Deze online data hub is vrij toegankelijk en maakt het mogelijk om databronnen makkelijk te zoeken op basis van verschillende criteria en domeinen. Probeer het nu zelf!

  Deze inventaris kwam tot stand door de input van middenveldorganisaties en publieke instellingen en eigen proactief zoekwerk. Dit proces is nog niet afgerond: wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bronnen, dus aarzel niet om ons nieuwe gegevensbronnen toe te zenden!

  Eindrapport met aanbevelingen en slotconferentie

  Samen met deze inventaris publiceerde Unia een rapport met inzichten en aanbevelingen over het verzamelen en ontwikkelen van equality data. Het rapport legt een aantal hiaten bloot in de Belgische equality data. Zo bestaan er bijvoorbeeld weinig betrouwbare cijfers over de toegang tot de gezondheidszorg op basis van de zogenaamde ‘raciale’ criteria. En worden er nog te weinig gegevens verzameld rond seksuele geaardheid of geloof en levensbeschouwing. We stellen ook vast dat er nood is aan duidelijkere informatie over de wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot beveelt Unia aan om in te zetten op een gecoördineerde aanpak rond de verzameling en ontwikkeling van equality data. 

  Dit rapport en de data hub waren ook het onderwerp van een slotconferentie in juni 2021. De opname van deze conferentie is terug te vinden op het YouTube-kanaal van Unia.  

  Waarom zijn equality data belangrijk? 

  Equality data geven een preciezer beeld van de werkelijkheid en  zijn daarom essentieel in de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. Correcte en volledige data zijn de basis om problemen te kunnen identificeren en op te lossen met een beleid dat gebaseerd is op feiten, niet op intuïtie. 

  Over welke data gaat het?  

  Voor het project IEDCB maakten wij een inventaris van bestaande equality data in België en dit voor drie groepen van discriminatiecriteria:  

  • ‘raciale’ criteria: zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische origine;  
  • geloof en levensbeschouwing; 
  • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.

  Heb je een vraag of een opmerking over dit project? Laat het ons weten via mail naar equalitydata@unia.be.

  Wij danken de respondenten van onze enquête, de door ons geraadpleegde experts en de leden van de klankbordgroepen die dit project hebben begeleid. De data hub en het rapport zouden niet mogelijk geweest zijn zonder hun bijdragen en betrokkenheid.

  This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this article represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.