Tolerantie-enquête

Hoe tolerant zijn Belgen ten opzichte van etnische minderheden?

In het kader van het federaal plan aangaande racismebestrijding opgesteld en goedgekeurd in 2004 door de regering Verhofstad II, steunde het Centrum het plan een enquête te houden over de tolerantie van de Belgische bevolking tegenover etnische minderheden.

In een eerste fase bestelde het Centrum een haalbaarheidsstudie over de 'Tolerantiebarometer in België'.

Tolerantie-enquête

Die werd verwezenlijkt door ISPO (K.U.Leuven) en GERME (ULB). In de haalbaarheidsstudie werd ook de basis gelegd voor de hier voorgestelde enquête. De uiteindelijke uitvoering van de studie werd toevertrouwd aan Ipsos Belgium. De bedoeling van deze kwantitatieve studie is een beeld te krijgen van de houding van de Belgen tegenover de etno-culturele diversiteit. Ze polst hun gevoelens, hun gedrag en hun negatieve (racisme, xenofobie, etnocentrisme) of positieve opvattingen (verdraagzaamheid, vertrouwen, enz.) in de omgang met etnische minderheden.

Deze studie gaat dus niet over problemen rond antisemitisme, islamofobie en religieuze diversiteit.

Het was de wens van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding een analyse te maken over de houding van de hele bevolking tegenover 4 grote etnische minderheidsgroepen in België: de Maghrebijnen, de Turken, de Afrikanen uit de Sub-saharische landen en de Oost Europeanen.

De enquête behandelt tegelijkertijd de praktische houding (het feitelijke verdragen) en de meer abstracte houding (de verdraagzaamheid). Zo gaat de door Ipsos opgestelde vragenlijst tegelijkertijd over de waarden van de ondervraagden als over hun standpunt in bepaalde concrete situaties.

De kwantitatieve studie richt zich op de mening van diegenen die tot de meerderheidsgroep van de Belgische bevolking behoren. De personen die deel uitmaken van de minderheidsgroepen werden niet ondervraagd bij gebrek aan voldoende financiële en technische middelen. In de besluiten komen hun meningen dus niet ter sprake. Een enquête over dit bepaalde onderwerp zal de komende maanden plaats vinden.

De studie van Ipsos zal voorgesteld worden aan wetenschappers en met hen bediscussieerd worden, waarop een publicatie zal volgen. Dit document is bijgevolg niet de complete Ipsos studie, maar een presentatie van de resultaten van deze studie, met een korte methodologische inleiding en een beknopt besluit van het Centrum voor gelijkheid van kansen.

07/05/2009

Via onderstaande link vindt u de integrale en verbeterde versie van het Ipsos-rapport. Een aantal redactionele fouten werden verbeterd en een aantal tabellen werden aangepast voor de betere leesbaarheid. Verder was er in het oorspronkelijke rapport sprake van een variabele ‘politieke strekking’. Deze variabele werd door Ipsos samengesteld op basis van 2 gegevens: 1. voor wie men gestemd had bij de laatste verkiezingen,  2. lidmaatschap van een mutualiteit. Het Centrum heeft gevraagd om deze variabele uit het rapport te schrappen omdat deze, gezien de gebruikte gegevens, onvoldoende onderbouwd was. Tenslotte werd er onder het punt 4 Gevoelens ten opzichte van de eigen en de buitenlandse bevolkingsgroepen, van het kwantitatieve luik van het rapport, een interessante tabel toegevoegd waarbij de antwoorden op die vraag werd gekruist met de variabele ‘habitat’ (landelijk vs stedelijk).

Het kwantitatieve luik van het ipsos-onderzoek werd voorafgegaan dat een kwalitatief luik dat vooral tot doel had om de vragenlijst te verfijnen. Het verslag en de bevindingen van dit kwalitatieve luik werden ook toegevoegd.

Downloads