Handicheck: aandachtspunten bij handistreaming

Wil je zeker zijn dat je de noden van personen met een handicap niet vergeet als je een project uitwerkt? Met de handicheck breng je alle handistreaming-aandachtspunten in de verschillende domeinen in kaart:

  Toegang

  • Is het beleidsinitiatief voor iedereen gelijkwaardig toegankelijk en bruikbaar? Identificeer eventuele verschillen.
  • Is er aandacht voor de administratieve drempels voor de gebruiker en voor de digitale kloof?
  • Is het beleidsinitiatief op maat van verschillende handicaps? Welke redelijke aanpassingen zijn nodig zodat iedereen kan deelnemen?

  Wetgeving

  • Voldoet het beleidsinitiatief aan de voorschriften rond non-discriminatie, redelijke aanpassingen en toegankelijkheid in de Europese, nationale en regionale wetgeving?
  • Respecteert het beleidsinitiatief de uitoefening van de fundamentele rechten van personen met een handicap?
  • Blijven eerder verworven rechten voor personen met een handicap gegarandeerd?

  Impact

  • Heeft het beleidsinitiatief een positieve of negatieve impact (direct of indirect) op personen met een handicap? Is er een verschillende impact op verschillende groepen van personen met een handicap? Identificeer de impact.
  • Heeft het beleidsinitiatief een positieve of negatieve impact op naasten van personen met een handicap? Identificeer de impact.
   • Ouders van kinderen met een handicap kunnen worden gediscrimineerd omwille van de band met hun kind. Dit noemen we discriminatie door associatie. De vernieuwde federale antidiscriminatiewet van 22 juni 2023 erkent nu ook deze vorm van discriminatie. 
  • Welke maatregelen worden er genomen om mogelijke negatieve effecten te verzachten of te compenseren?
  • Biedt het beleidsinitiatief een structurele oplossing voor alle verschillende types van handicap? Welke redelijke aanpassingen moeten voorzien worden voor andere types van handicap?

  Intersectionaliteit

  • Garandeert het beleidsinitiatief gelijkheid voor mannen en vrouwen met een handicap?
  • Garandeert het beleidsinitiatief gelijkheid voor kinderen en ouderen met een handicap?
  • Is het initiatief ook geschikt voor LGBTI+ personen met een handicap en voor personen met een migratieachtergrond die een handicap hebben?

  Wat is intersectionaliteit? 

  De combinatie of cumulatie van discriminatiegronden kan leiden tot verhoogde kwetsbaarheid en uitsluiting van personen met een handicap. Wanneer deze verschillende discriminatiecriteria op elkaar inwerken en onscheidbaar worden door de wisselwerking met een bepaalde context, spreken we van intersectionele discriminatie. Vrouwen met een handicap zijn bijvoorbeeld vaker slachtoffer van geweld (in vergelijking met mannen met een handicap) en seksueel misbruik (in vergelijking met vrouwen zonder handicap).

  Kennisdeling

  • Zijn er specifieke interne opleidingen of sensibilisering rond personen met een handicap voorzien? Zo ja, voor wie en over wat? Zo niet, waarom niet?
  • Welke bestaande initiatieven kunnen dienen als inspiratie?
  • Is de communicatie binnen het beleidsinitiatief inclusief, toegankelijk voor iedereen?

  Evaluatie

  • Welke indicatoren kan je vastleggen om de resultaten en de impact van het beleid op personen met een handicap te meten?
  • Komt er een tevredenheidsonderzoek of een meldingsformulier?
  • Op welke manier zal de feedback gebruikt worden om het beleid bij te sturen?

  Doe deze handicheck samen met ervaringsdeskundigen en experten.