Onze visie: een inclusieve samenleving, met plaats voor iedereen

Unia streeft naar een inclusieve samenleving, met plaats voor iedereen. En dat op alle maatschappelijke domeinen en op alle niveaus.

Unia wil een unieke bijdrage leveren aan de samenleving, voor alle burgers, organisaties en overheden. Dat doen we door ons werk te steunen op kennis van de maatschappelijke realiteit (evidence based), op onze juridische expertise en op de ervaringen van mensen die gediscrimineerd zijn.  

Unia wil de inclusieve en gelijke participatie van iedereen op alle maatschappelijke domeinen: werk, huisvesting, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, burgerschap, … We werken daarvoor op verschillende niveaus: lokaal, op het niveau van gewesten en gemeenschappen, federaal en internationaal.

In het bijzonder wil Unia personen met verantwoordelijkheid in de openbare sector en in de privésector aanzetten om zich vragen te stellen bij de manier waarop onze samenleving georganiseerd zijn. Die vragen kunnen de eerste stap zijn naar noodzakelijke veranderingen om ongelijkheid en discriminatie te doen afnemen. 

De strategische keuzes van Unia steunen op drie pijlers:

1. Unia wil een gelijke en inclusieve participatie bevorderen

Unia wil dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Inclusieve participatie veronderstelt een samenlevingsmodel waarbij diversiteit gestalte krijgt in gemeenschappelijke en gedeelde ruimtes, met respect voor iedereen.

Om iedereen gelijke kansen te geven is een structurele, proactieve en preventieve aanpak nodig, naast kordate maatregelen om discriminatie tegen te gaan.

2. Unia staat open voor alle maatschappelijke actoren

Unia bepaalt voor elk van zijn initiatieven zijn doelgroepen en partners: politieke en administratieve overheden, burgers, middenveldorganisaties, beroepsgroepen, sociale partners, academici, internationale organisaties, …

Gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke actoren. De initiatieven van Unia willen de deskundigheid ter zake van elke van hen versterken, opdat zij zélf volop aan die doelstelling bijdragen.

Met zijn werking wil Unia een werkelijke meerwaarde leveren voor elk van deze actoren, met aandacht voor complementariteit, subsidiariteit en deskundigheid. 

Door diverse actoren samen te brengen rond specifieke vraagstukken, wil Unia volop een forumfunctie vervullen.

3. Unia bevordert de kennis van en het respect voor de mensenrechten

Unia wil ertoe bijdragen dat de grondrechten in het algemeen, en het recht op non-discriminatie in het bijzonder, beter gekend en nageleefd worden in België.

De acties en de stellingnames van Unia zijn gebaseerd op internationale regels, zoals die door rechtbanken en door de diverse opvolgings- en controleorganen worden geïnterpreteerd, zowel op mondiaal als op regionaal niveau.

Unia wil de internationale normen, en in het bijzonder die van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) en van het Verdrag inzake de Uitbanning van elke vorm van Rassendiscriminatie (ICERD) promoten.

Lees meer over onze visie in het strategisch plan 2019-2021.