Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, 7 november 2018

7 november 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen

Een leerling met Down die al van in de kleuterklas op dezelfde school voor gewoon onderwijs les volgt, kon niet doorstromen naar het tweede leerjaar. Met het oog op de overstap naar het tweede leerjaar werd een ‘poll’ gehouden onder de leerkrachten met de vraag wie bereid was om – mét maximale ondersteuning – les te geven aan de jongen. Behalve de zorgleerkrachten reageerde geen van de leerkrachten positief.

De ouders kregen de boodschap dat ze op zoek moesten gaan naar een andere school. Gezien het manifest karakter van de discriminatie en aangezien de ouders niet verder wilden betrouwen op een school waar hun kind niet welkom is, besliste Unia om naar de rechtbank te stappen

Datum: 7 november 2018

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Criterium: handicap

Beslissing:

De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg veroordeelt de school tot het betalen van een morele schadevergoeding van 650 euro.

De rechter argumenteert dat de weigering om Maxim te laten doorstromen naar het tweede leerjaar intimidatie is en een weigering  van redelijke aanpassingen, en dus discriminatie in de zin van het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet van 10 juni 2008.

De school toonde niet aan dat de gevraagde aanpassingen onredelijk waren en ging niet na in welke mate de klassikale aanpak aangepast kan worden om de drempels weg te werken. De rechter bevestigt dat buitengewoon onderwijs de uitzondering moet zijn. Dit principe creëert op zichzelf reeds het weerlegbaar vermoeden dat alle noodzakelijke aanpassingen in beginsel redelijk en niet-disproportioneel zijn.

In haar conclusies legt de school volgens de rechter tot slot te veel de nadruk op wat Maxim níét kan en welke problemen dit voor de leerkrachten met zich meebrengt. Het waren precies deze vooroordelen waaraan het M-decreet een einde wilde stellen.

Afgekort: Rb. 1ste A., Antwerpen, 7-11-2018