Personen met een handicap en ouderen hebben recht op zorg

10 april 2020
Discriminatiegrond: HandicapLeeftijd

Unia trekt aan de alarmbel: de mate waarin een patiënt zorg krijgt, mag niet afhangen van iemands leeftijd of handicap. Unia hoorde dat niet alle patiënten met corona dezelfde toegang hebben tot de gezondheidszorg. Sommige ouderen en personen met een handicap krijgen bijvoorbeeld in instellingen zuurstof zonder medisch toezicht. Iemand met een verstandelijke beperking werd uit een ziekenhuis weggestuurd omdat hij te veel huilde en schreeuwde. En heel wat mensen krijgen te horen dat ze ‘geen prioriteit’ zijn. 

Unia roept daarom de overheden op om ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en gespecialiseerde instellingen uit te rusten met voldoende (personeels)middelen om alle COVID-19-slachtoffers de juiste zorg te bieden. De leeftijd van een patiënt mag nooit een indicator zijn om de mate van zorg te bepalen. Dat is overigens ook wat de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde in haar laatste aanbevelingen heeft herhaald, en wat benadrukt wordt in de richtlijn van de geriaters.  

Unia wacht ook op een duidelijke boodschap van de overheden over patiënten met een handicap. Een persoon met een handicap moet dezelfde zorg kunnen krijgen als een persoon zonder handicap met dezelfde gezondheidstoestand. We vragen dat het Belgische Adviescomité voor Bio-ethiek dringend een standpunt inneemt tegen discriminatie van personen met een handicap en ouderen bij de toegang tot zorg.

Nood aan beschermings- en screeningsmiddelen

Daarnaast pleiten we ervoor dat ook ouderen en personen met een handicap samen met hun gezinnen prioritaire personen zijn voor bescherming en screening. De social distancing-maatregelen zijn voor deze groep niet altijd haalbaar. Mensen die blind zijn, autisme hebben of een verstandelijke beperking hebben, hebben nood aan bijstand, zorg en ondersteuning. En daarvoor is vaak een fysieke nabijheid nodig.

Recht op redelijke aanpassingen

Unia is als onafhankelijk mechanisme verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België. We roepen de overheden dringend op om redelijke aanpassingen te voorzien in de toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een handicap: menselijke en logistieke hulp om hen in hun woonplaats en in het ziekenhuis te begeleiden en te verzorgen, met de noodzakelijke beschermingsmiddelen.  

Ook buiten deze crisisperiode vallen personen met een handicap vaak uit de boot bij de toegang tot gezondheidszorg. Nochtans hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Het gebrek aan die redelijke aanpassingen in de ziekenhuizen is nog schrijnender in deze crisisperiode.

Door het VN-verdrag te ratificeren, heeft België zich ertoe verbonden om :

  • alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming en de veiligheid te verzekeren van personen met een handicap in risicosituaties;
  • te eisen dat zorgpersoneel personen met een handicap dezelfde zorgkwaliteit biedt als anderen;
  • te voorkomen dat personen met een handicap gediscrimineerd worden bij de voorziening van medische zorg en dienstverlening, voedsel of vloeistoffen.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.