Andere discriminatiegronden

Naast de 'raciale criteria', geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie is Unia nog bevoegd voor acht andere discriminatiegronden. Voor het criterium geslacht werd in België een apart instituut opgericht: het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Voor het criterium taal is er in België aan geen enkel overheidsorgaan een specifieke bevoegdheid toegewezen.

Gezondheidstoestand

Een vrouw wordt een schuldsaldoverzekering geweigerd omdat ze vijftien jaar geleden een niertransplantatie onderging; een kandidaat-verpleger wordt geweerd omwille van een hepatitis C-besmetting die hij ooit opliep; een kankerpatiënt mag zich niet inschrijven voor een opleiding van korte duur omwille van zijn gezondheidstoestand - enzovoort.

Onder gezondheidstoestand verstaat men de gezondheidstoestand in het verleden of het ziekteverleden, de huidige toestand van iemands gediagnosticeerde fysieke of psychische aandoening, of de toekomstige of redelijkerwijs te verwachten gezondheidstoestand.

Bij het onderzoeken van gevallen van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand moet men rekening houden met het feit of de werknemer in staat is zijn taak uit te voeren, en in het geval van mensen met een chronische ziekte ook met eventuele redelijke aanpassingen die men kan doorvoeren. 

Bij het criterium gezondheidstoestand gaat het niet noodzakelijk over aandoeningen die van lange duur zijn. Chronische of degeneratieve ziektes en psychische aandoeningen kunnen bovendien ook onder het criterium ‘handicap’ vallen.

Vermogen

Een eigenaar eist van kandidaat-huurders een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een inkomen van 2000 euro; een eigenaar weigert te verhuren aan 'insolvabelen' - enzovoort.

Onder 'vermogen' verstaat men het beschikken over financiële draagkracht, van welke aard ook.

Deze discriminatiegrond komt het vaakst indirect voor op de huisvestingsmarkt, bijvoorbeeld weigeren te verhuren aan mensen met een leefloon of een werkloosheidsuitkering.

Fysieke kenmerken

Een organisatie wil een verkoper niet aannemen omdat die persoon een wijnvlek heeft; een bedrijf vraagt aan het rekruteringsbureau om alleen ‘slanke’ kandidaten te selecteren - enzovoort. 

Onder 'fysieke kenmerken' verstaat Unia de kenmerken die aangeboren zijn of buiten iemands wil voorkomen (bijvoorbeeld geboortevlekken, brandwonden, letsels van operaties, verminkingen) en die stigmatiserend voor die persoon zijn of zouden kunnen zijn.

Tatoeages, piercings, kapsels en dergelijke worden dus niet beschouwd als fysieke kenmerken.

Burgerlijke staat

Een eigenaar weigert om zijn appartement te verhuren aan een alleenstaande man;  een vrouw met drie kinderen wordt niet aangenomen voor een job omdat haar werkgever veronderstelt dat ze een job met veel overuren en avondwerk niet zal aankunnen - enzovoort.

Onder ‘burgerlijke staat’ begrijpt men de huwelijkse staat van een persoon. Ook vergelijkbare statuten, zoals geregistreerd partnerschap of feitelijk samenwonen, vallen hieronder.

Samenstelling van het gezin

Een verhuurder wil enkel verhuren aan gezinnen en niet aan vrienden die cohousen - enzovoort.  

De discriminatiegrond 'samenstelling van het gezin' komt voorlopig enkel voor in het Waals Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, waaraan het in 2019 werd toegevoegd. Onder 'samenstelling van het gezin' verstaat het Waals Decreet iedereen die “gewoonlijk dezelfde woning bewoont en die een gemeenschappelijke woning bewoont”. Het kan zowel gaan over iemand die gewoonlijk alleen woont als over twee of meerdere personen die samenwonen, of ze nu familie zijn of niet.

Politieke overtuiging

Een werknemer wordt ontslagen omdat hij lid is van een extreemrechtse politieke partij; een opvangmoeder weigert een kind op te vangen omwille van de politieke overtuiging van de ouders; een werknemer krijgt geen promotie nadat hij gezien werd op een extreemlinkse betoging - enzovoort.

Onder ‘politieke overtuiging’ begrijpt men het feit dat men een politieke denkrichting aanhangt, zonder dat men volwaardig lid van een politieke partij moet zijn.

Enkel identiteitsgebonden ondernemingen (politieke of religieuze organisaties, vakbonden ...) mogen voor bepaalde functies aan kandidaten vragen dat die zich vinden in de ethiek van het bedrijf of van de instelling. Zo kan een politieke partij aan haar beleidsmedewerkers wel vragen om lid te worden van de partij.

Syndicale overtuiging

Een werknemer krijgt geen promotie omdat hij vakbondsafgevaardigde is; een collega wordt gepest omdat hij aangesloten is bij een vakbond – enzovoort.

Onder ‘syndicale overtuiging’ begrijpt men het feit dat men zich bij syndicale ideeën aansluit, zonder evenwel bij een vakbond aangesloten te moeten zijn. Vakbondslidmaatschap is ook door de Antidiscriminatiewet beschermd. Onder deze beschermingsgrond valt niet alleen het hebben van een bepaalde syndicale overtuiging, maar ook het lidmaatschap van een syndicale organisatie en de daarbij horende activiteit (bijvoorbeeld deelname aan een staking of een betoging).

Geboorte

Een student krijgt geen vakantiejob in een bedrijf, omdat hij geen familielid heeft dat al in het bedrijf werkt; een sollicitant wordt niet aangenomen omdat haar naam gelinkt wordt aan een bekende moordenaar - enzovoort.   

Onder ‘geboorte’ begrijpt men de afstamming van een van de ouders. Ongelijke behandeling gebaseerd op een eigenschap van (een van) de ouders of kinderen is verboden.

Sociale afkomst of toestand

Een sollicitant van wie de ouders arbeiders zijn of die dakloos is, wordt om die reden niet geselecteerd voor de job; een werknemer wordt gepest omdat zijn familie van adel afstamt – enzovoort.

‘Sociale afkomst’ wijst op het behoren tot ‘een bepaalde sociale klasse (bijvoorbeeld adel)’. Met 'sociale toestand' wordt bijvoorbeeld de situatie van daklozen, werkzoekenden, analfabeten of ongeletterde personen bedoeld.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media