Werk.

Sommige groepen worden blijvend geconfronteerd met problemen op de arbeidsmarkt: personen met een handicap, ouderen, personen met een migratieachtergrond… Unia vraagt aan de verschillende regeringen om werk te maken van een tweesporenbeleid: preventie en sensibilisering enerzijds, controle en handhaving van wetgeving anderzijds.

Werk.

Preventiebeleid

Het is aan de sociale partners binnen de sectoren om sectorale gedragscodes, positieve acties of diversiteitsplannen uit te werken om zo sectoren en bedrijven te stimuleren een preventiebeleid tegen discriminatie te ontwikkelen. De ministers van Werk op de verschillende bestuursniveaus hebben hier een stimulerende, zo nodig dwingende rol in te spelen.

Lees de aanbeveling

Werk.

Handhaving

De inspectiediensten moeten gerichte controles kunnen uitvoeren op basis van statistische gegevens die structurele vormen van discriminatie blootleggen. Bijkomend moeten de nieuwe inspectiebevoegdheden gebruikt en geëvalueerd worden.

Lees de aanbeveling

Werk.

Tewerkstelling van personen met een handicap

Unia vraagt een interministeriële conferentie te organiseren over structurele oplossingen voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Unia vraagt ook het wetgevend kader te evalueren over de re-integratie van langdurig zieke werknemers. 

Lees de aanbeveling

Werk.

Overheden als werkgevers

Unia vraagt aan de overheden om (meer) positieve actiemaatregelen in te voeren, haar personeel te monitoren, om zelftesten te ontwikkelen, de wervingsprocedures en -modaliteiten voor personen met een handicap te herzien, om antidiscriminatieclausules in overheidsopdrachten op te nemen enz.

Lees de aanbeveling

Werk.

Strijd tegen sociale dumping

Unia vraagt de Belgische afgevaardigden bij de Europese Unie om de herziening van de detacheringsregels voor werknemers goed te keuren. Na aanpassing van deze richtlijn moet België ze in nationale wetgeving omzetten zodat de obstakels voor vrij verkeer van werknemers op basis van hun nationaliteit verdwijnen. 

Lees de aanbeveling

Werk.

Werkloosheidsuitkeringen

Unia raadt aan om de impact van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen te analyseren alvorens maatregelen aan te nemen die een aanzienlijk impact zullen hebben op het leven van vele mensen die het nu al moeilijk hebben en gebukt gaan onder discriminatie op de arbeidsmarkt.  

Lees de aanbeveling