Moeilijkheid om klacht neer te leggen bij de politie

21 juni 2011
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

In het kader van pestgedrag dat naar alle waarschijnlijkheid met homofobie te maken had, ondervond het slachtoffer moeilijkheden om een klacht neer te leggen bij de politie van zijn zone, omdat de politieagent de zaak minimaliseerde of grof taalgebruik hanteerde. Het Centrum heeft de korpschef en de Procureur des Konings aangesproken en baseerde zich daarbij op de omzendbrief COL 14/2006 over de strijd tegen homofobe daden. De politieagent werd uitgenodigd om deel te nemen aan een bemiddeling.