Privacyverklaring

Bij Unia hechten we veel belang aan de bescherming van je privacy.

Daarom lees je hieronder in detail welke persoonsgegevens we via het meldings- en contactformulier van www.unia.be verzamelen, bijhouden en verwerken. Bij de verwerking van je gegevens houden we rekening met je privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Belangrijke begrippen

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, namen, telefoonnummers, enz.

De verwerking is elke actie in verband met die persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bijhouden, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van een persoonsgegeven.

De verwerkingsverantwoordelijke van www.unia.be is het Interfederaal Gelijkekansencentrum (kortweg ‘Unia’, BE 0548.895.779), Koningsstraat 138, Brussel. Dat betekent dat wij het aanspreekpunt zijn voor al je vragen in verband met het gebruik van je gegevens.

 • Voor persoonsgegevens in verband met meldingen of het contactformulier kan je een mail sturen naar dpo@unia.be.
 • Voor persoonsgegevens in verband met nieuwsbrieven of verzonden publicaties kan je een mail sturen naar webmaster@unia.be.

We zijn bovendien op werkdagen telefonisch bereikbaar op 02 212 30 00.

Welke persoonsgegevens verzamelt Unia?

Afhankelijk van welk formulier je invult op www.unia.be, ontvangt Unia verschillende persoonsgegevens van je. Deze gegevens zijn nodig om je verder te helpen.

Inschrijving nieuwsbrief

Wanneer je een van onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Die gegevens gebruiken we enkel en alleen om de gevraagde nieuwsbrief toe te sturen. Wil je deze niet langer ontvangen? Dan kan je je via de link in de nieuwsbrief afmelden van deze verzendlijst.

Bestelling papieren publicatie

Wil je een papieren publicatie bestellen? Dan hebben we je naam, organisatie (indien van toepassing) e-mailadres en postadres nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen en net zolang om je bestelling te verwerken en om je publicatie op te sturen. Daarna verwijderen we deze gegevens.

Vraag of opmerking via contactformulier

Om een antwoord te kunnen geven op je vraag of opmerking, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Je bericht en je gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de collega die het best geplaatst is om je vraag te beantwoorden. Die bewaart je gegevens enkel en net zolang om je vraag te beantwoorden of gevolg te geven aan je opmerking. Je gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig om er gevolg aan te geven.

Discriminatie melden

Doe je een melding via ons meldingsformulier? Dan vragen we je naam, e-mail, telefoonnummer en geslacht. De gegevens over je geslacht hebben we nodig omdat we er vanuit Unia wettelijk toe gehouden zijn deze gegevens anoniem te verwerken in statistieken rond individuele meldingen (art. 4 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980).

Bij Unia verwerken we je gegevens uitsluitend binnen onze wettelijke opdracht en bevoegdheden, naar aanleiding van de melding die door jou of tegen jou bij ons is ingediend. We delen je gegevens onder geen beding mee aan derden: alleen de medewerkers van Unia die meldingen behandelen en onze directie kunnen er toegang tot krijgen. Zij zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim. Unia heeft tot slot technische en organisatorische maatregelen voorzien, zodat onbevoegde personen geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens, of ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Als je een melding bij ons doet, bewaren we je persoonsgegevens in de regel 10 jaar. Daarna anonimiseren we je melding. Wil je dat je gegevens al eerder uit de databank verdwijnen? Lees dan hieronder het deel ‘je gegevens inzien, corrigeren of wissen’.

Opgelet: het recht om je gegevens te laten verwijderen is niet absoluut. Het geldt namelijk niet in het kader van het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering (art. 17 AVG).

Gebruikt Unia cookies?

De enige cookies die Unia gebruikt, zijn analytische cookies via Google Analytics. Om de inhoud van onze website doorlopend te verbeteren, monitort Unia de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven met Google Analytics. Daarvoor gebruiken we geanonimiseerde data over websitebezoekers via cookies. Je persoonlijke IP-adres wordt dus niet geïdentificeerd of bijgehouden.

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

 • Je hebt recht op informatie over wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt.
 • Je hebt het recht om je gegevens in te kijken en een kopie te krijgen, zoals die bewaard worden in onze administratie.
 • Je hebt het recht om je gegevens aan te passen, aan te vullen of te corrigeren.
 • Je hebt binnen bepaalde grenzen het recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dat recht geldt niet in het kader van het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering (art. 17 AVG).
 • Je hebt het recht om je toestemming in te trekken om je gegevens bij te houden of te verwerken.

Je gegevens inzien, corrigeren of wissen

Je hebt op elk moment het recht om na eenvoudig verzoek de persoonsgegevens die Unia over je verzameld heeft in te kijken, waar nodig te laten verbeteren of zelfs te laten wissen. Alleen als je gegevens opgeslagen worden in verband met het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering, geldt dit recht niet.

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of laten wissen?  

 • Voor persoonsgegevens in verband met nieuwsbrieven of verzonden publicaties kan je een e-mail sturen naar webmaster@unia.be.
 • Voor persoonsgegevens in verband met meldingen of het contactformulier kan je een e-mail sturen naar dpo@unia.be.

Wanneer het gaat om gegevens die opgeslagen zijn in verband met een melding van (vermeende) discriminatie, vragen we je om ook een kopie van je legitimatiebewijs toe te voegen om je identiteit te bewijzen.

Doe je je aanvraag liever met de post? Stuur je brief dan op naar:

 • Unia – DPO
 • Koningsstraat 138
 • 1000 Brussel

Tot wie kan je je richten bij klachten?

Meen je dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: +32 2 274 48 00
 • E-mail: contact@apd-gba.be