Privacyverklaring

Bij Unia hechten we veel belang aan de bescherming van je privacy.

Daarom lees je hieronder in detail welke persoonsgegevens we via het meldings- en contactformulier van www.unia.be verzamelen, bijhouden en verwerken. Bij de verwerking van je gegevens houden we rekening met je privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Belangrijke begrippen

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.

Een verwerking is elke actie in verband met die persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bijhouden, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van een persoonsgegeven.

De verwerkingsverantwoordelijke van www.unia.be is het Interfederaal Gelijkekansencentrum (kortweg ‘Unia’, ondernemingsnummer BE 0548.895.779), Koningsstraat 138, Brussel.

Een verwerker is een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan, die op basis van een verwerkersovereenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Het gaat voor Unia b.v. om externe IT-bedrijven en enquêtebureaus.

Met een verwerkersovereenkomst wordt een overeenkomst bedoeld die afdoende (technische en organisatorische) garanties biedt naar de vertrouwelijkheid/integriteit van de overgedragen persoonsgegevens en die de rechten en plichten van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke definieert.

We zijn je aanspreekpunt voor al je vragen rond de verwerking van je gegevens:

 • Voor persoonsgegevens in verband met meldingen of het contactformulier kan je een mail sturen naar dpo@unia.be.
 • Voor persoonsgegevens in verband met nieuwsbrieven of verzonden publicaties kan je een mail sturen naar webmaster@unia.be.

We zijn bovendien op werkdagen telefonisch bereikbaar op 02 212 30 00.

Welke persoonsgegevens verzamelt Unia?

Afhankelijk van welk formulier je invult op www.unia.be, ontvangt Unia verschillende persoonsgegevens van je. Deze gegevens zijn nodig om je verder te helpen.

Inschrijving nieuwsbrief

Wanneer je een van onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Die gegevens gebruiken we enkel en alleen om de gevraagde nieuwsbrief toe te sturen. Wil je deze niet langer ontvangen? Dan kan je je via de link in de nieuwsbrief zelf uitschrijven.

Bestelling papieren publicatie

Wil je een papieren publicatie bestellen? Dan hebben we je naam, organisatie (indien van toepassing) e-mailadres en postadres nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen en net zolang om je bestelling te verwerken en om je publicatie op te sturen. Daarna verwijderen we deze gegevens.

Vraag of opmerking via contactformulier

Om een antwoord te kunnen geven op je vraag of opmerking, hebben we je naam en e-mailadres nodig. Je bericht en je gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de collega die het best geplaatst is om je vraag te beantwoorden. Die bewaart je gegevens enkel en net zolang om je vraag te beantwoorden of gevolg te geven aan je opmerking. Je gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig om er gevolg aan te geven.

Discriminatie melden

Doe je een melding via ons meldingsformulier? Dan vragen we je naam, e-mail, telefoonnummer en geslacht. Dit laatste gegeven hebben we nodig om aan overheden over ontvangen meldingen te rapporteren volgens gender, alsook om je in verdere communicatie passend te kunnen aanspreken.

Bij Unia verwerken we je (persoons)gegevens uiterst vertrouwelijk en binnen de grenzen van onze wettelijke opdracht en bevoegdheden, naar aanleiding van de melding die door jou of over jou aan ons is overgemaakt. We delen de inhoud van je melding en je persoonsgegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming op niet-anonieme wijze mee aan derden die niet gebonden zijn door een verwerkersovereenkomst met Unia: alleen de medewerkers van Unia die meldingen behandelen en de directie kunnen er toegang tot krijgen. Zij zijn allen door een strikte vertrouwelijkheidsverplichting gebonden.

Als je een melding bij ons doet, bewaren we je persoonsgegevens in de regel 10 jaar. Daarna anonimiseren we je melding. Wil je dat je gegevens al eerder uit de databank verdwijnen? Lees dan hieronder het deel ‘wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?’.

Categorieën van verwerkers en hun rol

Unia werkt samen met de volgende categorieën van verwerkers:

 • IT-verwerkers, onder andere om jouw melding passend digitaal te bewaren;
 • toonaangevende onderzoeksbureaus/-instellingen, om je melding passend statistisch te verwerken. Dat doen we alleen in functie van onze wettelijke rapportageplicht naar subsidiërende overheden of om jouw tevredenheid over onze werking te peilen en indien nodig de interne werking bij te sturen.

Alle verwerkers zijn gebonden door een verwerkersovereenkomst.

De plicht tot rapporteren is uitdrukkelijk voorzien in artikel 7 van het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Het peilen naar je tevredenheid over onze aanpak past dan weer in het uitwerken en evalueren van ons driejaarlijks strategisch plan (samenwerkingsakkoord, artikel 10).

Om deze onderzoeksinstellingen toe te laten enquêtes op te zetten en de respondentengroep af te lijnen volgens de regels van de kunst, kan het zijn dat Unia met deze verwerkers niet-anonieme data deelt (je naam, voornaam, contactgegevens en de discriminatiegrond en het discriminatiecriterium vervat in je melding), aangezien de vertrouwelijke behandeling van deze persoonsgegevens gewaarborgd wordt door de afspraken die Unia in de respectievelijke verwerkersovereenkomsten heeft laten vastleggen.  

Gebruikt Unia cookies?

De enige cookies die Unia gebruikt, zijn analytische cookies via Google Analytics. Om de inhoud van onze website doorlopend te verbeteren, monitort Unia de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven met Google Analytics. Daarvoor gebruiken we geanonimiseerde data over websitebezoekers via cookies. Je persoonlijke IP-adres wordt dus niet geïdentificeerd of bijgehouden.

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

 • Je hebt recht te weten hoe en op welke juridische basis je gegevens worden verwerkt.
 • Je hebt het recht om je gegevens in te kijken en er een kopie te krijgen, zoals die bewaard worden in onze administratie.
 • Je hebt het recht om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen of te corrigeren.
 • Je hebt binnen bepaalde grenzen het recht je gegevens te laten wissen, b.v. wanneer je je toestemming voor verwerking intrekt, je gegevens niet langer nodig zijn of wanneer de grond voor verwerking is weggevallen.
 • Je hebt het recht om je toestemming in te trekken om je gegevens verder bij te houden of te verwerken.

Je hebt op elk moment het recht om na eenvoudig verzoek je rechten over je persoonsgegevens uit te oefenen. Dit kan door een e-mail te sturen naar dpo@unia.be.

Doe je je aanvraag liever met de post? Stuur je brief dan op naar:

 • Unia – DPO
 • Koningsstraat 138
 • 1000 Brussel

Wanneer het gaat om gegevens die opgeslagen zijn in verband met een melding van (vermeende) discriminatie, vragen we je om een kopie van je legitimatiebewijs toe te zenden om je identiteit te bewijzen.

Tot wie kan je je richten bij klachten?

Meen je dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: +32 2 274 48 00
 • E-mail: contact@apd-gba.be