Advies bij het ontwerp van Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan

Unia zit geregeld rond de tafel met het kabinet van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. Zo ook over het doelstellingenkader 'Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleid 2015-2019'. Dat moet er voor zorgen dat alle ministers oog hebben voor gelijke kansen in hun beleid en dat tonen door in dat beleid concrete acties gelijke kansen op te nemen. De nadruk ligt op gender, holebi, handicap, toegankelijkheid en de strijd tegen discriminatie.

Gelijke Kansen in Vlaanderen vroeg Unia om een advies over het ontwerpplan dat voorligt in de regering. Unia zag enkele goed uitgewerkte actieplannen met duidelijke engagementen maar wees de Vlaamse regering erop dat uit te veel actieplannen wel intenties bleken, maar geen engagementen.

Ook over de Vlaamse adviesraad personen met een handicap (waaraan gewerkt wordt) was het niet duidelijk of het voorstel zal beantwoorden aan het de gedragen, structurele participatie die VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap vraagt.