Hoe wordt Unia gefinancierd?

Unia wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de federale overheid (dotatie uit de begroting en subsidie van de Nationale Loterij), de gewesten en de gemeenschappen. Deze financiering is bepaald in het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 (art.16). Sinds 2023 is de financiering door de Vlaamse overheid gestopt.

Elk jaar maakt Unia in haar jaarverslag haar balans en resultatenrekening voor het afgelopen jaar bekend. Deze informatie wordt meegedeeld aan de parlementen en de FOD Financiën wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de financiële toestand. Het Rekenhof controleert ook elk jaar de rekeningen van Unia en de manier waarop haar middelen werden gebruikt.

Wil je weten wat Unia met dit budget doet? Lees alles over onze werking.