Studie over zelfdefiniëring van origine

Begin 2023 startte Unia een onderzoek naar zelfdefiniëring van origine in België. Uit het project Improving equality data collection in Belgium (2021) bleek dat bij de verzameling van equality data gestreefd moet worden naar het gebruik van zelfdefiniëring wanneer mogelijk en gepast. Dat is belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de factoren die leiden tot ongelijkheid en discriminatie. 

Wat is zelfdefiniëring? 

Het principe van zelfdefiniëring houdt in dat gegevens over persoonskenmerken (zoals origine) naar eigen goeddunken worden aangeleverd door de personen waarop de data betrekking hebben. Dat kan bijvoorbeeld door volgende vragen te stellen: 

  • Hoe definieert u zich?  
  • Voelt u zich gediscrimineerd op basis van uw origine? Zo ja, op basis van welke origine? 

Het gebruik van zelfdefiniëring bij de verzameling van equality data is een grondbeginsel van de op mensenrechten gebaseerde benadering van data, maar wordt in België momenteel weinig gebruikt. Deze studie zou de verzameling en de kwaliteit van equality data kunnen verbeteren. 

Wat omvat de studie over zelfdefiniëring van origine? 

Bij deze studie over zelfdefiniëring zal Unia:  

  • peilen naar de mening van de participanten over de methode​ 
  • bestuderen in welke contexten de methode geschikt en wenselijk is en aan welke minimumvoorwaarden voldaan moet worden bij het gebruik ervan​ 
  • goede praktijken en aanbevelingen formuleren 

Tijdens de studie zal Unia gebruik maken van participatieve methoden om de groepen die worden gediscrimineerd op basis van hun origine te betrekken. 

Waarom is deze studie belangrijk? 

Zelfdefiniëring maakt het mogelijk om equality data over bijvoorbeeld origine te verzamelen met de actieve participatie en instemming van de betrokken personen, ook bij de uitwerking van de antwoordcategorieën 

Bovendien zou zelfdefiniëring van origine een aanvulling kunnen zijn voor de lacunes bij het gebruik van proxies van origine, zoals bijvoorbeeld in de Socio-economische monitoring van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia. Deze studie maakt gebruik van administratieve gegevens over (geboorte)nationaliteit van een persoon en diens (groot)ouders om de origine van die persoon te bepalen. De combinatie van data op basis van zelfdefiniëring en externe definiëring van origine zouden een vollediger databeeld kunnen geven over discriminatie en ongelijkheid.  

Wat is het doel?  

Het doel is om te begrijpen hoe zelfdefiniëring van origine zou kunnen worden gebruikt bij de verzameling van equality data in België.

Goed om te weten: Unia heeft niet als doel om zelf gegevens over de origine van mensen te publiceren.