Leeftijdsdiscriminatie op het Autosalon 2009

21 juni 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

In september 2008, in het kader van de voorbereiding van het Autosalon van 2009, gaf een automobielonderneming de opdracht aan een uitzendbureau om 'tweetalige informateurs' aan te werven. De vacature richtte zich tot studenten of werkzoekenden.

Ingevolge deze vacature stelde een werkzoekende van 52 jaar, die over alle vereiste competenties beschikte, zich per e-mail kandidaat, zonder hierbij haar leeftijd te vermelden maar wel met toevoeging van haar foto. Het uitzendbureau antwoordde per e-mail dat haar kandidatuur jammer genoeg niet werd weerhouden gelet op haar leeftijd.

Ervan uitgaande dat dit een directe discriminatie betrof die duidelijk gebaseerd was op de leeftijd, zijn het Centrum en de niet geselecteerde kandidate samen een gerechtelijke procedure begonnen tegen de automobielonderneming en het uitzendbureau.

Tijdens de procedure zijn de partijen op initiatief van het Centrum samengekomen om een minnelijke regeling uit te werken. Tijdens de verzoeningsvergadering bleek dat het discriminatoire feit een toevallig en onbedoeld incident betrof. Het uitzendbureau heeft de volledige verantwoordelijkheid voor dit discriminatoire feit op zich genomen. Er werd een minnelijke regeling overeengekomen waarbij, in overeenstemming met de wet, de morele schade die de werkzoekende had opgelopen, werd vergoed.

In het kader van dit akkoord, hebben de partijen er zich toe verbonden de anonimiteit van de werkzoekende, de automobielonderneming en het uitzendbureau te respecteren.

De publiciteit rond dit voorval heeft tot doel ondernemingen ertoe aan te zetten toe te zien op de naleving van de wetgeving aangaande gelijke kansen voor sollicitanten. De namen van de betrokken partijen worden daarom ook niet meegedeeld.

Tijdens de onderhandelingen heeft het Centrum een sleutelrol gespeeld in het sensibiliseren van de verschillende partijen aangaande de problematiek van discriminatie op het vlak van de tewerkstelling. Het Centrum vraagt vandaag nog steeds de aandacht van alle sociale en economische actoren voor het vraagstuk van de gelijke kansen voor sollicitanten, ook al gaat het om een aanbod tot tijdelijke arbeid of tot een tewerkstelling voor een bepaalde tijd.