Wedstrijdreglement #GeefMe1Minuut

Artikel 1: Organisator

De wedstrijd #GeefMe1Minuut 2021, thema discriminatie op basis van seksuele geaardheid (“Ik ben niet homofoob maar...") wordt georganiseerd door Unia: Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen, Koningsstraat 138, 1000 Brussel, www.unia.be

Artikel 2: Onderwerp

Deze wedstrijd maakt deel uit van de Unia-campagne #GeefMe1Minuut. Het doel van de wedstrijd is anti-discriminatie op grond van seksuele geaardheid aan ter sprake te brengen bij middelbare scholieren of gelijkgestelden uit de drie gemeenschappen van het land.

De deelnemende groepen wordt verzocht een video van maximaal één minuut op te nemen waarin zij aandacht vragen voor de kwestie van discriminatie op grond van seksuele geaardheid in onze samenleving. De video moet zonder inhoudelijke wijzigingen als campagnevideo van Unia kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van thema's: 

1. Taalgebruik: ‘Het is maar een grap….?’

Jongeren die woorden zoals gay, homo, mietje of janet gebruiken, staan vaak niet stil bij hoe dat aankomt bij medeleerlingen. We mogen de macht/kracht van taal niet onderschatten. Ook als je het niet 'meent', heeft het invloed op je omgeving.

2. Openheid over seksuele diversiteit

Van lesbische, homoseksuele of biseksuele jongeren wordt verwacht dat ze ‘uit de kast komen’. Niemand verwacht dit van heteroseksuele jongeren. Waarom wordt er met twee maten en gewichten gewerkt? En als één van je leerlingen wel uit de kast wil komen, kan die dat dan doen in een veilige schoolomgeving?

3. Pestgedrag

Veel jongeren zijn helaas slachtoffer van pesterijen. Lesbische, homoseksuele of biseksuele jongeren zijn soms een gemakkelijk doelwit. Wat kan je op  school doen om hen een veilig en welkom gevoel te geven?

Artikel 3: Deelname en voorwaarden

3.1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden

 • De video moet zijn gemaakt door een groep leerlingen die bij dezelfde secundaire school zijn ingeschreven en schoollopen;

 • De school moet secundair onderwijs aanbieden, ongeacht het type of de vorm, en een adres in België hebben; 

 • Het project moet worden ingediend door de school of door een docent;

 • Elke klas kan maximaal één video sturen;

 • Als een leerkracht verschillende projecten in verschillende scholen begeleidt, kunnen meerdere projecten van dezelfde leerkracht als winnaar worden geselecteerd, op voorwaarde dat deze projecten van verschillende scholen afkomstig zijn.  

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten volgende gegevens via een onlineformulier worden verstrekt:

 • Een beschrijving van het filmpje;  

 • De link naar de video, gepubliceerd op YouTube;

 • De transcriptie van de video (uitgeschreven tekst van wat er in de video wordt gezegd en/of wat men kan lezen).

Genomineerde klassen moeten hun inzending voor de prijsuitreiking voltooien met:

 • De deelnemerslijst met voor- en achternamen van alle deelnemers aan het project (download het document hier);

 • Het toestemmingsformulier, het document dat de verspreiding van het beeld toestaat voor elke persoon die op in beeld verschijnt. Dit document moet worden ondertekend door elke meerderjarige leerling of door de ouders of de vertegenwoordiger van het ouderlijk gezag van de minderjarige leerling (download hier de documenten voor minderjarige en meerderjarige deelnemers).

Onder "deelnemers" verstaan wij de leerlingen, de leerkracht en eventueel de hoofdonderwijzer die actief aan het project hebben deelgenomen.  

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de vertegenwoordiger van de school die de kandidaat-producties uitzendt, zich ertoe verbindt dat alle gebruikte muziek, video's en foto's vrij van auteursrechten zijn.  

Niet-naleving van deze punten (1 en 2) heeft tot gevolg dat de deelneming aan de wedstijd de facto komt te vervallen.

Door deel te nemen geven de deelnemers hun onvoorwaardelijke toestemming aan Unia om de naam van de instelling en het eindproject te publiceren. Unia behoudt zich het recht voor om alle tijdens de wedstrijdperiode ontvangen video's uit te zenden en te gebruiken voor promotiedoeleinden of in toekomstige sensibiliserings- en/of communicatieacties.  

3.2. Inhoud van de filmpjes

De deelnemers moeten een video van maximaal één minuut insturen waarin zij hun boodschap tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, en voor gelijkheid, op een creatieve en originele manier uitdragen. Elke vorm van expressie wordt aanvaard, zolang het eindproduct maar een video van één minuut is, opgenomen in een van de landstalen of ondertiteld in een van de drie landstalen.  

Als de video langer duurt dan één minuut, komt hij mogelijk niet in aanmerking voor deze wedstrijd (de eindcredits worden niet meegeteld in deze minuut). 

Een transcriptie van wat gezegd wordt in de video wordt gevraagd bij de inschrijving.

3.3. Timing

 • Deelnemers kunnen hun video insturen van 1 september tot 15 december 2021 om middernacht. De schooldirecteur of de begeleidende leerkracht kan deelnemen door het online formulier in te vullen.

 • Genomineerden worden ten laatste op 8 januari de hoogte gesteld van hun nominatie.

 • De genomineerden moeten uiterlijk op 17 januari 2022 documenten inzake auteursrecht, de deelnemerslijst en toestemmingsformulieren indienen (zie punt 3.1). 

 • De genomineerden moeten vóór 31 januari 2022 een voorstel indienen voor een educatief project in verband met diversiteit, gelijkheid en mensenrechten in hun klas of school, waarvoor de wedstrijdprijs van 1500 euro zal worden toegekend.

 • De jury zal uiterlijk op 31 januari een besluit nemen over de winnaars.  

 • Alle genomineerde klassen zullen worden uitgenodigd voor een prijsuitreiking op 16 februari 2022, waar de winnaars zullen worden bekendgemaakt. Er moet ten minste één deelnemer aanwezig zijn om de prijs voor de winnende video's in ontvangst te nemen.  

3.4. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisator opgeslagen in een bestand. Zij worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR” genoemd) en de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens worden bewaard met als doel de winnaar bekend te maken en informatie te verstrekken over campagnes, projecten en de activiteiten van Unia. De winnende projecten worden ook vermeld in persberichten over de wedstrijd. 

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en niet langer worden verwerkt dan nodig is om de beschreven doeleinden te bereiken. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de opgeslagen informatie. Elke deelnemer heeft ook het recht om uit de bestanden te worden verwijderd door een e-mail te sturen naar dpo@unia.be

Artikel 4: Keuze van de winnaars

4.1. Jury

Een professionele en onafhankelijke jury zal zes winnende klassen selecteren op basis van de in punt 4.2 genoemde criteria. De jury is tot geheimhouding verplicht en haar beslissingen zijn definitief. 

4.2. Aanwijzing van de winnaars

Zes projecten zullen als winnaars worden geselecteerd door een professionnele jury. Het gaat om zes films van zes verschillende scholen.

Er zijn vier categorieën:

 1. de beste video uit Vlaamse gemeenschap
 2. de beste video uit Franse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap
 3. één "uniafavoriet"
 4. één "engagementsprijs"

De films van catégorieën 1, 2 en 3 worden op verschillende criteria beoordeeld:  

 • Boodschap, inhoud  
 • Creativiteit, originaliteit  
 • Productie, kwaliteit  

De "engagemenstprijs" wordt toegekend aan een video die een project weergeeft dat binnen de school wordt uitgevoerd en dat een positief effect heeft op LGBTI+-leerlingen. Deze prijs wordt toegekend aan het meest onderbouwde, inhoudelijke schoolproject.

Unia behoudt zich het recht voor om niet alle prijzen toe te kennen indien de kwaliteit van de ingezonden video's ondermaats zou zijn. 

4.3 Prijsuitreiking 

 • De kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een prijsuitreiking op 16 februari 2022. Er moet ten minste één deelnemer per klas aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen.  
 • Het maximumaantal deelnemers per klas aan de prijsuitreiking is afhankelijk van de plaats van de prijsuitreiking, en zal uiterlijk op 31 januari 2022 aan de genomineerden worden meegedeeld. 
 • De reiskosten voor leerlingen en docenten worden terugbetaald door Unia, met als bovengrens het bedrag van één reis per persoon in de tweede klas met een treinpas, ongeacht de wijze van vervoer. 

Artikel 5: Prijs

Elke winnende klasgroep krijgt 1.500 euro. Het bedrag zal worden gebruikt om (een deel van) de kosten te dekken van een onderwijsproject in verband met diversiteit, gelijkheid en mensenrechten binnen de klas of school. Het project moet minstens de winnende klasgroep als doelgroep hebben.

Wat niet in aanmerking komt voor financiering: 

 • Alles wat niet specifiek is voor het project (bijv. inktpatronen, pakken papier, kosten voor kinderopvang voor docenten, aankoop van meubilair, enz.)  
 • Alles wat deel uitmaakt van de lopende financiering van de school (bv. elektriciteitsrekening, reparatie van een lokaal/gebouw (verf, enz.), bouw van een nieuw lokaal, enz.) 
 • Alles wat niet binnen de termijn in de begroting is opgenomen (zie hieronder) 
 • Alle kosten gemaakt na 31 december 2022 

Het project en de begroting moeten nauwkeurig en gedetailleerd zijn - wijzigingen worden in de loop van het project niet aanvaard. 

Vóór 31 mei 2022 moet de school een dossier indienen waarin het project en de bijbehorende begroting worden toegelicht. Indien dit niet gebeurt, kan het prijzengeld niet worden toegekend. Indien het project niet wordt aanvaard, zal een extra termijn van één maand worden toegekend voor de uitwerking van een alternatief voorstel. Geen enkel ander bijkomend uitstel zal worden toegestaan. 

Tegen 31 december 2022 zal de school alle kosten in verband met de uitvoering van het project hebben gemaakt. De definitieve kwitanties moeten uiterlijk op 31 januari 2023 zijn ontvangen. Het plafond van het bedrag dat Unia betaalt is het prijzengeld (1.500 EUR per winnaar) of het maximum van de gerechtvaardigde kosten (indien men minder dan 1.500 EUR uitgaven heeft in kader van het uitgewerkte project).  

Artikel 6: Wedstrijdreglement

Unia behoudt zich het recht voor de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen of in te korten.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de kandidaten zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met het huidige reglement en aanvaarden zij elk besluit dat Unia in het kader van dit reglement neemt.  

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd #GeefMe1Minuut 2021, thema discriminatie op basis van seksuele geaardheid (“Ik ben niet homofoob maar...") die wordt gehouden van 1 september tot 15 december 2021 om middernacht.  

Deze regels worden voor het publiek beschikbaar gesteld op de website www.unia.bewww.geefme1minuut.be en via de verschillende netwerken waarop Unia actief is. Alle toekomstige publicaties in verband gelinkt aan deze wedstrijd worden beschouwd als een onderdeel van dit reglement.

Artikel 7: Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de wedstrijd. Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. 

Brussel, augustus 2021.