Wedstrijdreglement #GeefMe1Minuut

Artikel 1: Organisator

De wedstrijd ‘#GeefMe1Minuut… Maak een campagnefilm tegen racisme’ wordt georganiseerd door het gelijke kansencentrum Unia, Koningsstraat 138, 1000 Brussel, www.unia.be.

Artikel 2: Onderwerp

Deze wedstrijd maakt deel uit van de Uniacampagne #GeefMe1Minuut tegen racisme, en wil het thema racismebestrijding bespreekbaar maken met leerlingen uit het secundair onderwijs uit de drie gemeenschappen van het land.

De deelnemende groepen wordt gevraagd een filmpje van maximum één minuut op te nemen, waarin ze de kijkers bewust te maken over de problematiek van racisme in onze samenleving. Het filmpje zou zonder inhoudelijke aanpassingen als campagneclip van Unia moeten kunnen worden gebruikt. 

Artikel 3: Deelname en voorwaarden

3.1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden

 • Het filmpje wordt gemaakt door een groep leerlingen, die ingeschreven zijn in dezelfde school, en die secundair onderwijs genieten.

 • De school moet secundair onderwijs aanbieden, van eender welk type of welke vorm van onderwijs, uit een middelbare school met een adres in België;  

 • Het project moet door de school of de leerkracht worden voorgesteld;   

 • Elke klas kan maximaal 1 video indienen;   

 • Als één leerkracht verschillende projecten in verschillende scholen begeleidt, kunnen verschillende projecten van diezelfde leerkracht als winnaar worden aangeduid, mits die projecten uit verschillende scholen komen.  

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Om aan deze wedstrijd deel te nemen moeten onderstaande gegevens worden opgestuurd via een online formulier:

 • Een beschrijving van het filmpje;  

 • De link naar de video, gepubliceerd op YouTube.  

Genomineerde klassen moeten hun deelname vervolledigen met:

 • De namen en voornamen van de deelnemers aan het project (download het document hier);  

 • De lijst van personen die in de video op beeld verschijnen en het document waarin de toestemming wordt verleend om het beeld te verspreiden, ondertekend door de meerderjarige leerling of zijn ouders, of door de vertegenwoordiger van het ouderlijk gezag indien hij/zij minderjarig is.  

Onder "deelnemers" wordt verstaan de leerlingen, de leerkracht en eventueel de schooldirecteur die actief hebben deelgenomen aan het project. Het formulier is als bijlage bij dit reglement gevoegd. Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de vertegenwoordiger van de school, die de kandidaat-producties opstuurt, zich ertoe verbindt dat de eventueel gebruikte muziek, filmpjes en foto's auteursrechtenvrij zijn.

Met hun deelname verlenen de deelnemers Unia hun onvoorwaardelijke toestemming om de naam van de school en het eindproject te verspreiden. Unia behoudt zich het recht voor alle, tijdens de duur van de wedstrijd ontvangen filmpjes, te verspreiden, ze te integreren in de promotionele verspreiding van de wedstrijd, of in toekomstige sensibiliseringsacties en communicatiecampagnes.

3.2. Inhoud van de filmpjes

De deelnemers sturen een filmpje in van maximum één minuut, waarin ze op een creatieve en originele manier hun boodschap tegen racisme en vóór gelijke kansen brengen. Elke vorm van expressie is toegestaan, mits het eindproduct een één minuut durend filmpje is, dat ofwel in één van de landstalen is opgenomen, ofwel in één van de drie landstalen wordt ondertiteld.

3.3. Timing

 • Deelnemers kunnen hun filmpje insturen van 9 september tot 18 december 2019 om middernacht. Enkel door het invullen van een online formulier door de schooldirectie of begeleidende leerkracht wordt de deelname vastgesteld.
 • De jury beslist ten laatste 31 januari welke de winnende inzendingen zijn.
 • Op 31 januari worden deelnemers via e-mail ingelicht of ze al dan niet bij de genomineerden horen.
 • Genomineerden zullen uitgenodigd worden op een prijsuitreiking op 12 februari. Minimum 1 van de deelnemers moet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. 

3.4. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden in een bestand van de organisator opgeslagen. Deze verwerkingen gebeuren volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hieronder aangeduid als AVG, en de Belgische privacywet.

Ze worden bijgehouden om, ten eerste, de winnaar bekend te maken en, ten tweede, om info te versturen over soortgelijke campagnes, projecten en activiteiten van Unia door te geven. De winnende projecten worden ook in persberichten over de wedstrijd vermeld.

De gegevens worden niet aan derden overgemaakt en worden niet langer verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de beschreven doelen.

Elke deelnemer heeft het recht de over hem verwerkte informatie na te zien, aan te vullen, te verbeteren en te laten verwijderen. Hij neemt hiervoor contact met de functionaris voor gegevensbescherming, bereikbaar via dpo@unia.be.

Artikel 4: Keuze van de winnaars

4.1. Jury

Een professionele en onafhankelijke jury duidt drie winnende klassen aan op basis van de onder punt 4.2 bepaalde criteria. De jury is verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren en haar beslissingen zijn onherroepelijk.  

4.2. Aanwijzing van de winnaars

Drie projecten worden als winnaars bekroond. Het gaat om drie filmpjes uit drie verschillende scholen, die tot 2 groepen behoren. Groep 1: Vlaamse Gemeenschap; Groep 2: Franse + Duitstalige Gemeenschap. De jury wijst de winnaars aan.

Er zijn drie categoriën: beste filmpje uit Groep 1, beste filmpje uit Groep 2, en ‘Liefde op het eerste gezicht’

De filmpjes worden op verschillende criteria beoordeeld: 

 • Boodschap, inhoud
 • Creativiteit, originaliteit
 • Realisatie, kwaliteit 

Artikel 5: Prijs

Er worden 3 winnaars gekozen, die elk 3000 euro ontvangen. Het bedrag is bestemd voor het subsidiëren (dekken van een deel van de kosten) of de volledige financiering van een pedagogisch project rond diversiteit, gelijke kansen en mensenrechten. Het voorgestelde project mag zich enkel tot de groep leerlingen die de prijs heeft gewonnen, of tot meerdere leerlingen van de school richten. Vóór 30 april 2020 zal de school een dossier indienen met toelichting bij wat ze met het budget heeft gedaan of zal doen.

Artikel 6: Wedstrijdreglement

Unia behoudt zich het recht voor de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen of in te korten.  

Met hun deelname aan de wedstrijd stemmen de kandidaten volledig en onvoorwaardelijk met dit reglement in en leggen ze zich neer bij elke beslissing die Unia in dit verband neemt.  

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd #GeefMe1Minuut … Maak een campagnefilm tegen racisme’, die loopt van 9 september tot 18 december 2019 middernacht.

Het publiek kan dit reglement inkijken op de website www.unia.be, www.geefme1minuut.be en via de verschillende netwerken waarop Unia actief is. Alle volgende publicaties die met deze wedstrijd te maken hebben gelden als punt van dit reglement.

Artikel 7: Geschillen

Op de wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Voor niet in der minne geregelde geschillen is de rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd.

Brussel, mei 2019.