Medewerker/Medewerkster (m/v/x) Dienst Handicap/VN-verdrag

Referentie: 2018 25 Hand NL
Organisatie: Unia
Tijdsregeling: 50%
Solliciteer vóór: 31 juli 2018

Deze vacature is ook beschikbaar in het Frans. Het gaat om twee aparte functies (1 NL en 1 FR) voor hetzelfde project.

Doelstelling van je functie

Je maakt voor Unia een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de uitoefening van het stemrecht door personen met een verstandelijke en/of psychische handicap.

Context

De dienst Handicap/VN-verdrag van Unia vervult haar opdrachten in het kader van de antidiscriminatiewetgeving en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De dienst: 

 • is betrokken bij het uitwerken van een structureel beleid om discriminatie op grond van een handicap te bestrijden;
 • ijvert voor de inclusie van personen met een handicap in alle sectoren van de samenleving;
 • vervult tevens de opdrachten die zijn toevertrouwd aan Unia (als onafhankelijke instantie belast met de opvolging van de toepassing van het verdrag in België in de zin van artikel 33.2), door erop toe te zien dat de grondrechten van personen met een handicap worden nageleefd :
  - Bescherming: De dienst ondersteunt de dienst Individuele Ondersteuning en de lokale diensten van Unia bij het behandelen van individuele dossiers en ziet erop toe dat de geldende Belgische wetten en beleidsmaatregelen personen met een handicap effectief beschermen.
  - Bevordering: Samen met alle overheden en met verenigingen die in de sector actief zijn, bevordert de dienst het VN-verdrag bij personen met een handicap en bij alle betrokken actoren in de samenleving.
  - Opvolging van de toepassing van het verdrag: Unia ziet erop toe dat bestaande of geplande wetten en beleidsmaatregelen in overeenstemming zijn met het verdrag en formuleert adviezen en aanbevelingen.

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van de dienst Handicap (7 personen) en staat onder toezicht van het diensthoofd Véronique Ghesquière. Je werkt nauw samen met de persoon van de andere taalgroep die wordt aangeworven (Franstalig). Je werkt geregeld samen met collega's van andere Unia-diensten, in het kader van de opdrachten die je worden toevertrouwd, 

Je belangrijkste opdracht

 • Vóór de verkiezingen van 2018:
  Je stelt een enquête op om voor te leggen aan de doelgroep en brengt in kaart wie je wil raadplegen (personen met een verstandelijke of psychische handicap, hun begeleiders en diensten en deskundigen die in de sector actief zijn) en welke aanpassingen nodig zijn.
 • Na de verkiezingen (oktober 2018):
  Je voert de enquête uit en analyseert de resultaten. Dit levert je een nulmeting op met betrekking tot de deelname van personen; je brengt in kaart met welke belemmeringen en problemen personen met een handicap worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun stemrecht in de verschillende fases van het stemproces.
  Je organiseert ontmoetingen en hebt afzonderlijke en gezamenlijke gesprekken met de verschillende personen die je raadpleegt.
  Je werkt aanbevelingen uit en verspreidt die met het oog op de verkiezingen in 2019.
 • Na de verkiezingen in 2019:
  Je past de vragenlijst aan en legt die aan dezelfde doelgroep voor, zodat je tot een eenmeting komt met betrekking tot de deelname van personen aan de verkiezingen.

Afhankelijk van de werklast, kan de dienst je in het kader van andere projecten bijkomende taken toevertrouwen.

Diploma

Je hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen of in de rechten of je beschikt over gelijkwaardige ervaring.

Ervaring

 • Je hebt ervaring met de handicapsector en/of de sector van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking of psychische problemen.
 • Je hebt al onderzoek verricht of een enquête afgenomen.

Vereiste kennis

 • Je bent goed bekend met de handicapsector en/of de sector van de geestelijke gezondheidszorg, zowel met verenigingen als met instanties.
 • Je kent de wetgeving met betrekking tot personen met een handicap en meer bepaald de wetgeving inzake handelingsbekwaamheid, de antidiscriminatiewetgeving en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Vereiste competenties

 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je weet je tijd perfect in te delen en prioriteiten vast te leggen.
 • Je kunt zelfstandig werken en je hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je werkt graag in een team en kunt efficiënt samenwerken, ook met externe partners.
 • Je hebt een vlotte schrijfstijl en kunt efficiënt en adequaat schriftelijk communiceren.
 • Je kunt je communicatiestijl aan je doelgroep aanpassen.
 • Vereiste taalvaardigheden:
  Nederlands (perfect), goede passieve kennis van het Frans.
  Kennis van het Duits of van gebarentaal is een troef.

Arbeidsovereenkomst

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 1 jaar
 • Halftijds (50%: 19 uur/week)
 • Loon: volgens klasse 7 (barema's Unia). Als indicatie: bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100 %: 0 jaar anciënniteit = € 2944,82 - 5 jaar anciënniteit = € 3331,79 - 10 jaar anciënniteit = € 3714,72 - 15 jaar anciënniteit = € 4101,35 - 20 jaar anciënniteit = € 4396,34 - 25 jaar anciënniteit (= het maximum) = € 4574,96
 • Vakantiegeld = 92 % van de maandwedde
 • Eindejaarspremie (volgens het systeem van de federale openbare sector)
 • Pensioenplan
 • Maaltijdcheques
 • Volledige terugbetaling van de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer (met het openbaar vervoer)
 • Mogelijkheid om te telewerken

Hoe dien je je kandidatuur in?

Je moet je kandidatuur met behulp van het standaardformulier indienen. Stuur het ons uiterlijk op 31 juli (12 uur) terug

 • via e-mail naar: vacature@unia.be 
 • of per post naar: Unia, Personeelsdienst, ter attentie van Sophie Lambert - Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Gelieve de referentie van de vacature te vermelden: 2018 25 Hand NL.

Procedure en indiensttreding

 • Indienen van de kandidaturen
 • Selectie op basis van het standaardformulier
 • Schriftelijke test (thuis, terug te sturen voor 19/8) - selectie
 • Mondelinge test op 30/8 of 31/08 - selectie
 • Indiensttreding (zo snel mogelijk; voor 17/9)

Voor meer informatie

Downloads