Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

18 december 2000
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

bevat in één enkele tekst, en voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie, alle burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van de Europese burger en alle personen die op het grondgebied van de Unie verblijven.

De rechten zijn geordend in zes grote hoofdstukken:

Waardigheid van de persoon

Vrijheid

Gelijkheid

Solidariteit

Burgerschap

Gerechtigheid

Ze berusten meer in het bijzonder op de fundamentele rechten en vrijheden die erkend worden door de Europese Conventie van de rechten van de mens, de grondwettelijke tradities van de lidstaten van de Europese Unie, het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa en het Handvest van de sociale grondrechten van de werknemers van de Europese Gemeenschap, naast andere internationale overeenkomsten die door de Europese Unie of haar lidstaten ondertekend zijn.