Koninklijk besluit van 24 oktober 2008 - toezichtsambtenaren AR

24 oktober 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Antiracismewet

Koninklijk besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten, B.S. 11 december 2008.

Artikel 1.

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, worden de met toezicht belaste attachés, de technisch deskundigen en adviseurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en haar uitvoeringsbesluiten, op het gebied van de arbeidsbetrekkingen.

Art. 2.

Onze Minister van Werk en van Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.