Wet van 25 februari 2003 (Antidiscriminatiewet) - opgeheven door wet van 10/05/2007

25 februari 2003
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Op deze pagina kan je de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 raadplegen. Deze wet werd opgeheven door de wet van 10 mei 2007.  

Onder impuls van de Europese regelgeving onderging de (federale) antidiscriminatiewetgeving in 2003 een grondige hervorming. Naast de – destijds nog uitsluitend van strafrechtelijke aard zijnde – Antiracismewet (1981) en de Genderwet (1999) werd de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 aangenomen. De bescherming tegen discriminatie werd uitgebreid naar een reeks andere criteria, waaronder seksuele geaardheid, leeftijd, geloof of levensbeschouwing en handicap. De burgerrechtelijke benadering (in het bijzonder de mogelijkheid om een vordering tot staking in te stellen) was een belangrijke vernieuwing, ook voor wat betreft de door de Antiracisme- en Genderwet beschermde criteria.

In 2007 onderging de (federale) antidiscriminatiewetgeving opnieuw een belangrijke hervorming

Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

BS, 17 maart 2003 - Err. BS, 13 mei 2003
Laatste aanpassingen:
Wet van 9 juli 2004 (art. 108) , BS, 15.07.04
Arbitragehof, arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004, inzake de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 februari 2003 - BS, 18.10.04
Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, B.S., 28 juli 2006

Opgeheven door wet van 10/05/2007

Downloads