Burenruzies

Heb je een conflict met je buren? Unia is zelf niet gespecialiseerd in pesterijen door buren en zal je daarom - in het merendeel van de gevallen - doorverwijzen naar diensten die beter geplaatst zijn om je bij een burenruzie te helpen. We hopen dat deze informatie je op de goede weg zet om het conflict met je buren op te lossen.

Bij welke diensten kan je aankloppen?

Ga naar de dienst slachtofferhulp in je buurt

Ook als je geen klacht indient bij de politie, kan je terecht bij de dienst slachtofferhulp.

De dienst slachtofferhulp kan: 

 • psychologische hulp bieden ;
 • praktische tips en inlichtingen geven.

Hier vind je de dienst slachtofferhulp voor jouw regio.

Neem contact op met een bemiddelaar

Je kan het burenconflict oplossen met de hulp van een bemiddelaar. Je hoeft dan niet naar de rechtbank te gaan. 

Een bemiddelaar is iemand die je kan helpen bij het zoeken naar een oplossing voor een conflict. Een bemiddelaar is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. De bemiddelaar praat met de partijen en helpt hen om via een of meerdere gesprekken samen tot een akkoord te komen. 

Waar kan je een bemiddelaar vinden? 

Spreek je wijkagent aan

De wijkagent is een politieagent die verantwoordelijk is voor de wijk waarin je woont, die vaak aanwezig is op straat en die precies weet wat er gaande is in je buurt. De wijkagent ziet erop toe dat de bewoners van een wijk goed met elkaar samenleven en moet ook conflicten voorkomen. 

Je kan je wijkagent aanspreken als je last hebt van pesterijen door buren. Dat kan je doen zonder klacht in te dienen. De wijkagent kan het probleem aankaarten bij je buren om zo tot een oplossing te komen. 

De naam en de contactgegevens van je wijkagent vind je op de website van de politie van de gemeente waar je woont, of kan je navragen bij het politiekantoor in de buurt. 

Dien een klacht in bij de politie

Je kan ook een klacht indienen bij de politie voor ‘belaging’. Een ander woord voor ‘belaging’ is stalking of pestgedrag. 

Belaging is een misdrijf.  Als de rechter je buren veroordeelt voor ‘belaging’ (= pestgedrag), dan krijgen zij daarvoor een strafrechtelijke sanctie.   

Deze sancties zijn hoger als het pesten ingegeven is door haat, misprijzen of vijandigheid omwille van bijvoorbeeld je ‘ras’, nationaliteit, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap, enz. Dan kunnen de pesters daar dubbel zo zware straffen voor krijgen.  

Hoe dien je klacht in? 

 • Je gaat naar het politiekantoor, waar je een proces-verbaal laat opstellen.
 • Je stuurt een brief naar het parket. 

Samen met je klacht onderteken je een ‘verklaring van benadeelde persoon’. Daardoor word je op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure. 

Na de klacht start de politie een onderzoek en gaat ze na of er sprake is van ‘belaging’ of pesterijen.  De politie kan de buren met wie je het conflict hebt – of andere buren en getuigen – verhoren,  de documenten die je hen bezorgde onderzoeken, enz.  

Houd zo veel mogelijk bewijzen bij die aantonen dat je wordt gepest. 

Elke keer dat je buren je pesten, kan je klacht indienen. Zo kan je aantonen dat het om herhaalde pesterijen gaat. 

Laat je bijstaan door een advocaat

Een advocaat kan je advies en precieze juridische informatie geven. 

In principe moet je zelf het ereloon van de advocaat betalen. 

Controleer of je in aanmerking komt voor gratis juridische bijstand. In dat geval hoef je de advocaat niet te betalen, maar doet de overheid dat. 

Meer informatie vind je bij het bureau voor juridische bijstand of op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

Woon je in een sociale huurwoning? Neem dan contact op met de sociale dienst van je huisvestingsmaatschappij

De sociale dienst van de huisvestingsmaatschappij kan je helpen om een oplossing te vinden voor de problemen die je met je buren hebt. 

De sociale dienst kan : 

 • luisteren naar je verhaal en advies geven; 
 • contact opnemen met je buren om zo tot een oplossing te komen voor het conflict. 

De sociale dienst kan geen beslissing nemen over het conflict. De sociale dienst kan je buren ook niet verplichten om samen met jou naar een oplossing te zoeken of om deel te nemen aan een verzoening. 

Hoe bewijs je dat je wordt gepest?

Om het pestgedrag van je buren te bewijzen, verzamel je het best zoveel mogelijk objectieve elementen.

Enkele nuttige tips:

1. Noteer alle gebeurtenissen (ruzies, woorden en gebaren die zijn gebruikt, vaststellingen, enz.) 

 • Schrijf zo veel mogelijk details op (datum, uur, plaats, wat er precies is gebeurd, wie getuige was, de houding van de andere persoon, enz.) 
 • Wees zo objectief mogelijk. 
 • Minimaliseer je eigen gedrag of reacties niet. 

2. Verzamel zo veel mogelijk bewijzen van de pesterijen: getuigenissen, geluidsopnames en filmpjes, e-mails, Facebook- en andere tekstberichten, foto’s van schade, enz. 

3. Vind je dat je buren je pesten omwille van je ‘ras’, huidskleur, nationaliteit, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap enz.? Let dan op de volgende elementen: 

 • noteer de woorden exact zoals ze zijn uitgesproken door uw buren; 
 • verzamel nuttige informatie over uw buren. Bijvoorbeeld: hun uitlatingen op sociale media, de verklaringen van andere buren, enz.