Stemmen met een handicap: vragen en antwoorden

30 november 2017

Waarom is gaan stemmen belangrijk?

De politici voor wie je kiest, beslissen over belangrijke dingen. Ze beslissen over dingen die een invloed hebben op jouw leven. Daarom is het belangrijk dat ook jij via je stem mee kan kiezen wie die belangrijke beslissingen voor jou gaat nemen. De stemming in België is verplicht. 

Wie kan stemmen?

  • In België moeten alle meerderjarigen die stemrecht hebben, stemmen bij de verkiezingen.
  • Het recht om te stemmen is de basis van onze democratie en een mensenrecht.
  • Iedereen moet zelf kunnen kiezen op wie hij wil stemmen.
  • Je stem is geheim. Iedereen kan één keer stemmen.

Kunnen mensen met een handicap stemmen?

Ook als je een handicap hebt, moet je gewoon kunnen stemmen. Dat staat in het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. België heeft dat Verdrag goedgekeurd.

Het Verdrag zegt alle informatie over het stemmen voor iedereen duidelijk en goed te begrijpen moet zijn en dat:

  • de stemlokalen en de stemhokjes toegankelijk moeten zijn voor iedereen;
  • iedereen het stemformulier makkelijk moet kunnen invullen;
  • iedereen zijn stem zelf, in het geheim, moet kunnen uitbrengen;
  • je hulp moet krijgen die je nodig hebt bij het stemmen dat je zelf mag kiezen wie jou hierbij helpt.

Het Verdrag zegt dat de wetgever en de overheden die de verkiezingen organiseren ervoor moeten zorgen dat alle mensen met een handicap kunnen gaan stemmen.

Er zijn in België mensen die niet mogen gaan stemmen:  

  • geïnterneerde personen;
  • personen die de volgens de vrederechter niet in staat zijn om te gaan stemmen. 

Waarom doet Unia een campagne over het stemrecht van mensen met een handicap?

Unia  kreeg van de Belgische overheden de opdracht om het VN-Verdrag te promoten, de uitvoering ervan op te volgen en meldingen van mensen met een handicap te behandelen.

Unia stelt vast dat mensen met handicap moeilijkheden ondervinden wanneer ze (willen) gaan stemmen.

In 2018 zijn er in ons land gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 kiezen we onze vertegenwoordigers voor de regionale, federale en Europese parlementen. Door nu al aandacht te vragen voor het thema, wil Unia bereiken dat de beleidsmakers al het mogelijke zullen doen zodat er meer mensen met een handicap kunnen deelnemen aan die verkiezingen.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 zal Unia in de 3 landsdelen laten onderzoeken in welke mate personen met een handicap hun stemrecht echt kunnen uitoefenen.

Heel wat organisaties en overheidsdiensten hebben al materiaal ontwikkeld om het stemmen voor mensen met een handicap te vergemakkelijken. Unia zal dat in 2018 oplijsten en verspreiden.