‘Wat bent u: een journalist of een gehandicapte?’

29 juli 2014
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een evenementenorganisator en zijn persattaché worden veroordeeld voor directe discriminatie

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft een persattaché veroordeeld voor de directe discriminatie van een RTBF-journalist die zich verplaatst met een rolstoel. Ook de evenementenorganisator waarvoor de persattaché werkte is veroordeeld.

De feiten dateren van eind 2012. De journalist wilde een artiest interviewen voor diens optreden in België, en nam daartoe contact op met de persattaché van de organisator van het evenement. Hij verplaatste zich met een rolstoel, maar de persattaché weigerde na te gaan of de plek waar het interview zou plaatshebben toegankelijk was. ‘Wat bent u: een journalist of een gehandicapte?’ kreeg de journalist te horen.

Toen de persattaché daarover later door de pers ondervraagd werd, herhaalde hij het waarom van zijn weigering: ‘Noch ik noch de mensen die ik vertegenwoordig moeten zich aanpassen aan de handicap van die meneer. Of een journalist nu gehandicapt is of niet: professioneel gezien is dat mijn probleem niet.’

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum had een vordering tot staking ingesteld in deze zaak, aan de zijde van de journalist. Op die manier wilde het de directe discriminatie laten erkennen, en ook de weigering om voor redelijke aanpassingen te zorgen.

De rechter oordeelde dat de persattaché schuldig was aan directe discriminatie. Enerzijds omdat hij geweigerd had om de journalist van dienst te zijn bij de uitoefening van zijn job, louter vanwege diens handicap; anderzijds vanwege zijn weigering om redelijke aanpassingen te voorzien. Ook de organisator van het optreden had volgens de rechter de Antidiscriminatiewet geschonden.

‘Deze uitspraak is om twee redenen belangrijk en symbolisch’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘Om te beginnen herinnert hij aan het recht op redelijke aanpassingen: een belangrijke bijdrage van de antidiscriminatiewetgeving voor werknemers met een handicap is dat ze die redelijke aanpassingen verplicht heeft, in de privésector en bij de overheid. Het Centrum werkt bij voorkeur preventief, door wetgevers te informeren over en te sensibiliseren rond de bestaande regelgeving. Maar ook een uitspraak als deze kan tot een betere kennis van een verplichting bijdragen.’

‘Ten tweede heeft de rechter het brede toepassingsgebied van de Antidiscriminatiewet op het domein werk bevestigd, los van elke contractuele relatie. Hij vond inderdaad dat de persattaché de journalist had verhinderd om zijn werk te doen, louter vanwege diens handicap. Het vonnis sluit dan ook aan bij de inclusieve visie op de samenleving. Een visie die is vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Gelijke Rechten van Personen met een Handicap, en waar ook het Centrum voluit voor gaat.