Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

3 oktober 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

De procedure voor re-integratietrajecten werd eind 2016 opgesteld om langdurig zieken terug te leiden naar de werkvloer. Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Formele stappen worden vaak niet gevolgd, werknemers kennen hun rechten niet, arbeidsartsen laten zich soms onder druk zetten en de procedure wordt regelmatig misbruikt voor andere doeleinden. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.

Ook uit een audit van het Rekenhof en onderzoeken van onder meer KU Leuven/Université libre de Bruxelles en de Nationale Arbeidsraad bleek dat er veel verbetering mogelijk is aan dit traject. Minister van Werk Dermagne stelde daarom een pakket aan maatregelen en aanpassingen voor. Dat pakket vormde voor Unia de aanleiding om vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen te formuleren.

Aangepast KB houdt rekening met aanbevelingen van Unia

Het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk voor het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers houdt rekening met een aantal van de aanbevelingen van Unia:

Sociale definitie van handicap

Veel langdurig zieken kunnen beschouwd worden als personen met een handicap. Dit in overeenstemming met de sociale definitie van handicap in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Conform dat VN-Verdrag en artikel 22ter van de Grondwet hebben personen met een handicap recht op redelijke aanpassingen, zoals een aangepast werkrooster, takenpakket of zelfs een andere functie binnen de organisatie. De antidiscriminatiewetgeving is duidelijk: redelijke aanpassingen weigeren is een vorm van discriminatie.

Recht op redelijke aanpassingen

Het nieuwe KB erkent dat voor elke langdurig arbeidsongeschikte werknemer steeds moet bekeken worden of er sprake is van een handicap. Als dat inderdaad het geval is, dan kan de werknemer zijn recht op redelijke aanpassingen doen gelden. De werkgever kan bovendien niet langer weigeren om een re-integratieplan op te stellen zonder na te gaan of redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Daarnaast zullen in de Arbeidsovereenkomstenwet meer garanties ingebouwd worden voor langdurig zieke werknemers vooraleer medische overmacht kan worden vastgesteld.

Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting. Het nieuwe re-integratietraject treedt vanaf 1 oktober 2022 in werking.

Vergelijkbare artikels

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

12 maart 2018

Rechter noemt gevolgen kanker voor eerste keer handicap

Een werkgever had voor aanpassingen moeten zorgen, zodat een vrouw die door kanker lang niet kon gaan werken toch haar job kon blijven doen. Dat zegt het arbeidshof van Brussel. Het is de eerste keer dat een rechter de blijvende gevolgen van kanker ziet als een handicap. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro aan de werkneemster wegens discriminatie. Unia was vrijwillig tussenkomende partij.