Omschrijving van de diensten

Een organigram dat het gemakkelijker maakt om beslissingen te nemen bij Unia, de flow tussen onze diensten verzekert en onze reactiviteit verhoogt.

Omschrijving van de diensten

Ten dienste van onze doelgroepen

  • Preventie

De dienst Preventie begeleidt organisaties in de private en openbare sector in hun initiatieven over diversiteit en non-discriminatie. Deze begeleiding gebeurt steeds op maat. Het aanbod vertrekt vanuit de realiteit van de organisatie die de aanvraag doet. Unia wil door deze begeleiding een structurele impact hebben: processen en beleid worden verbeterd. Het concrete begeleidingstraject kan uit verschillende acties bestaan: training, ondersteuning voor een werkgroep diversiteit, advies voor interne en externe communicatie, begeleiding bij het uitwerken van een actieplan enz.

  • Bescherming

De dienst Bescherming behandelt alle meldingen die Unia ontvangt. Daarbij verzorgt deze dienst niet alleen de intake-procedure, maar staat ze ook in voor de analyse van de feiten en de toetsing aan het wettelijk kader. Daarnaast ontvangt en begeleidt de dienst alle vragen over discriminatie, haatmisdrijven of haatdragende uitlatingen, zorgt ze voor een professionele doorverwijzing indien nodig, verstrekt ze informatie over individuele rechten, formuleert ze adviezen in het kader van wetgevende initiatieven en zoekt ze oplossingen om discriminerende toestanden ongedaan te maken. Deze dienst beschikt over een grote juridische expertise die zowel nationaal als internationaal bijzonder wordt gewaardeerd.

  • Beleid & Monitoring 

De dienst Beleid & Monitoring bevordert diversiteit en de strijd tegen discriminatie en racisme via lobbying, met de bedoeling om de pleidooien van Unia in de verschillende sectoren van de samenleving ingang te doen vinden. Deze dienst volgt van zeer nabij het beleid op rond gelijke kansen van de federale overheid en de overheden van de deelstaten, en stimuleert intern het opstellen van adviezen en aanbevelingen over de uitdagingen die ze identificeert.

Ten dienst van onze organisatie

  • Prospectie

De dienst Prospectie speelt onder andere de rol van incubator door de projectleiders de nodige tools te geven. De dienst voert ook, in samenwerking met zijn partners, studies en onderzoeken uit om op een wetenschappelijke en objectieve manier gegevens te verzamelen over het proces van discriminatie (Socio-Economische Monitoring, Barometers, enz.).

  • Communicatie

De communicatiedienst promoot de expertise van Unia en geeft zichtbaarheid aan de thema’s van de organisatie door middel van effectieve communicatiestrategieën, persberichten, publicaties op de website, socialemediaposts en nieuwsbrieven. Deze dienst verzorgt ook de interne communicatie binnen Unia om de samenwerking tussen de verschillende diensten te bevorderen.

  • Intern beheer

De dienst Intern Beheer staat in voor het onthaal, de logistiek, de gebouwen en voorzieningen, ICT en de financiën. Deze dienst vervult deze opdracht voor Unia, maar ook voor Myria, het Steunpunt tot bestrijding van armoede en deels ook voor de secretariaten van de Europese netwerken Equinet en ENNHRI die hetzelfde gebouw delen.

  • HR

De dienst HR staat in voor het welzijn van alle personeelsleden en garandeert gelijke kansen. Ze verzorgt de loonadministratie, behandelt de aanwervingsprocedures en de opleiding van het personeel en geeft advies aan de directie over (individueel en collectief) personeelsmanagement. De dienst voert deze opdrachten uit voor Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Om transversaliteit te garanderen

  • Transversale cel racisme/CERD

Unia staat in voor de strijd tegen racisme. In de eerste plaats op basis van onze samenwerkingsovereenkomst, maar ook omdat Unia werd aangewezen als verantwoordelijk organisme voor het behandelen van meldingen in het kader van artikel 14 van het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD). Als nationale mensenrechtenorganisatie werkt Unia ook mee aan de evaluatie van België inzake het naleven van de mensenrechten.

  • Transversale cel handicap/CRPD

Als onafhankelijk mechanisme staat Unia in voor de bescherming, de bevordering en het toezicht van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De dienst legt zich vooral toe op zijn toezichtsopdracht met het oog op een betere naleving van de bepalingen van het VN-verdrag in alle publieke beleidsmaatregelen. 

  • Transversale cel lokaal

Unia zorgt ervoor dat er lokale contactpunten zijn, verspreid over heel België, om onze lokale werking te versterken. Unia heeft verschillende overeenkomsten op lokaal niveau ondertekend.