Omschrijving van de diensten

Unia heeft drie diensten die de andere diensten ondersteunen: de dienst Intern Beheer, de dienst Personeel en de directie. De dienst Intern Beheer en de dienst Personeel werken ook voor Myria, het Federaal Migratiecentrum.

Individuele Ondersteuning

De dienst Individuele Ondersteuning behandelt alle meldingen die Unia ontvangt. Daarbij verzorgt deze dienst niet alleen de intake-procedure, maar staat ze ook in voor de analyse van de feiten en de toetsing aan het wettelijk kader. Daarnaast ontvangt en begeleidt de dienst alle vragen over discriminatie, haatmisdrijven of haatdragende uitlatingen, zorgt ze voor een professionele doorverwijzing indien nodig, verstrekt ze informatie over individuele rechten, formuleert ze adviezen in het kader van wetgevende initiatieven en zoekt ze oplossingen
om discriminerende toestanden ongedaan te maken. Deze dienst beschikt over een grote juridische expertise die zowel nationaal als internationaal bijzonder wordt gewaardeerd.

Lokaal NL

De dienst Lokaal NL bestaat uit vijf regionale contactpunten in Vlaanderen. Het is hun taak om dicht bij de burgers te staan zodat die Unia kunnen aanspreken, en dicht bij de lokale actoren (steden en gemeenten, middenveldorganisaties enz.) om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen via bewustmakings- en informatiecampagnes en lokale projecten.

Lokaal FR

De dienst Lokaal FR geeft in de structuur vorm aan de decentralisatieverplichting die opgenomen is in het samenwerkingsakkoord over de oprichting van Unia. De dienst verzekert de lokale aanwezigheid van medewerkers van Unia in de belangrijkste Waalse steden. Zo brengt het Unia met al haar opdrachten dichter bij de burgers en de lokale actoren.

Beleid en Samenleving

De dienst Beleid en Samenleving bevordert diversiteit en de strijd tegen discriminatie en racisme via lobbying, met de bedoeling om de pleidooien van Unia in de verschillende sectoren van de samenleving ingang te doen vinden. Deze dienst volgt van zeer nabij het beleid op rond gelijke kansen van de federale overheid en de overheden van de deelstaten, en stimuleert intern het opstellen van adviezen en aanbevelingen over de uitdagingen die ze identificeert. De dienst voert ook, in samenwerking met zijn partners, studies en onderzoeken uit om op een wetenschappelijke en objectieve manier gegevens te verzamelen over het proces van discriminatie (Socio-Economische Monitoring, Barometers, enz.).

Handicap/VN-verdrag

De dienst Handicap/VN-verdrag is speciaal belast met het in goede banen leiden van de opdracht als onafhankelijke instantie voor de bescherming, de bevordering en het toezicht van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De dienst legt zich vooral toe op zijn toezichtsopdracht met het oog op een betere naleving van de bepalingen van het VN-verdrag in alle publieke beleidsmaatregelen. 

Communicatie

De communicatiedienst promoot de expertise van Unia en geeft zichtbaarheid aan de thema’s van de organisatie door middel van effectieve communicatiestrategieën, persberichten, publicaties op de website, socialemediaposts en nieuwsbrieven. Deze dienst verzorgt ook de interne communicatie binnen Unia om de samenwerking tussen de verschillende diensten te bevorderen.

Begeleiding en Training 

De dienst Begeleiding en Training begeleidt organisaties in de private en openbare sector in hun initiatieven over diversiteit en non-discriminatie. Deze begeleiding gebeurt steeds op maat. Het aanbod vertrekt vanuit de realiteit van de organisatie die de aanvraag doet. Unia wil door deze begeleiding een structurele impact hebben: processen en beleid worden verbeterd. Om het traject alle slaagkansen te geven, moet een aantal randvoorwaarden vervuld zijn en moet er een akkoord zijn over een aantal basisprincipes. Het concrete begeleidingstraject kan uit verschillende acties bestaan: training, ondersteuning voor een werkgroep diversiteit, advies voor interne en externe communicatie, begeleiding bij het uitwerken van een actieplan enz.