Andere statistische bronnen

Naast Unia ontwikkelen ook andere instellingen en organisaties wetenschappelijk onderbouwde kennis over discriminatie en gelijke kansen.

Europees onderzoek

Eurobarometer

De Eurobarometer is een reeks grootschalige opinieonderzoeken in alle Europese lidstaten over een breed scala aan actuele onderwerpen. De onderzoeken peilen onder meer naar de attitude tegenover en de perceptie van discriminatie en de houding tegenover verschillende beleidsmaatregelen om discriminatie te bestrijden.

European Social Survey

De European Social Survey (ESS) of het Europees Sociaal Onderzoek is een wetenschappelijke enquête die elke twee jaar wordt gehouden in meer dan dertig landen. Hij brengt de attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in kaart. Hij omvat onder meer vragen over de perceptie van discriminatie, sociale uitsluiting, politiek, geloof en attitudes rond immigratie en welzijn.

EU-MIDIS

EU-MIDIS is een uitgebreid onderzoek over discriminatie en slachtoffers van discriminatie onder etnische minderheden en immigranten in de Europese lidstaten. De meeste recente dataverzameling vond plaats in 2015.

LGBT Survey 

De LGBT Survey onderzocht ervaringen van discriminatie, geweld en pesterijen in de Europese lidstaten bij mensen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. De data werden verzameld in 2012.

Antisemitism Survey

De Antisemitism Survey onderzocht ervaringen en percepties van antisemitisme, haatmisdrijven en discriminatie tegenover Joden in acht Europese lidstaten. De data werden verzameld in 2012.

European Handbook on Equality Data

Het European Handbook on Equality Data onderzoekt welke data over discriminatie en gelijkheid (de zogenoemde 'equality data') verzameld moeten worden en geeft aanbevelingen over hoe dat kan gebeuren.

Ethnic origin and disability data collection in Europe

Het rapport Ethnic origin and disability data collection in Europe onderzoekt waarom en hoe data op basis van etnische origine en handicap in de Europese lidstaten verzameld kunnen worden.

Pisa

Pisa is een driejaarlijkse enquête die de onderwijssystemen wereldwijd evalueert. Hij test de vaardigheden en kennis van vijftienjarige leerlingen op drie domeinen: lezen, wiskunde en wetenschappen. Hij bevraagt ook bepaalde socio-economische kenmerken van de leerlingen en kenmerken van de scholen, wat een analyse toelaat van de schoolomgeving gelinkt aan de prestaties van de leerlingen.

Belgisch onderzoek

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en SID-survey

De Vlaamse Migratie-en Integratiemonitor bundelt data over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. De meest recente editie werd gepubliceerd in 2018. De Vlaamse overheid bracht in 2018 ook de resultaten van de survey ‘Samenleven in diversiteit’ uit, waarin personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen werden bevraagd.

Vlaamse Herkomstmonitor

De Vlaamse Herkomstmonitor beschrijft de arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst in Vlaanderen. De eerste editie werd gepubliceerd in 2015.

Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar: onderzoeksrapport

Het rapport Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar onderzoekt discriminatie en sociale uitsluiting op de Gentse huurwoningmarkt. Het rapport bevat de resultaten van praktijktesten bij 3.419 Gentse huurwoningen, in opdracht van het stadsbestuur van Gent.

De onderzoeken van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid realiseerde tussen 2002 en 2015 beleidsrelevant onderzoek naar (on)gelijkheid en inclusie in Vlaanderen. Het onderzoek ging over etnische herkomst, LGBT, leeftijd, hanidcap, gender, antidiscriminatierecht en transversale thema’s.

De onderzoeken van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert onderzoek over gender, de gelijkheid van vrouwen en mannen en gelijke kansen op zijn website.

De onderzoeken van de Koning Boudewijnstichting

Als onafhankelijke en pluralistische organisatie, om op een innovatieve manier bij te dragen aan het respect voor de diversiteit, laat de Koning Boudewijnstichting onderzoek over sociale rechtvaardigheid uitvoeren. Daarbij komen thema's aan bod die gelinkt zijn aan het werk van Unia, zoals samenleven, integratie en autodiscriminatie.

Volg ons op onze sociale media